3 #càritasproposa

3. Accés al dret humà a l’habitatge.

Càritas proposa l’adopció de polítiques públiques que facin efectiu el Dret Humà a l’habitatge per a totes les persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i / o exclusió social i una reforma legislativa que protegeixi les famílies vulnerables en cas de desallotjament.

Per fer possible la seva efectivitat, ha de procedir-se a la recuperació i promoció d’habitatge de protecció oficial de titularitat pública permanent i sempre de lloguer; considerant-la com a equipament públic i per fer això, cal reservar importants percentatges de sòl amb ús dotacional. Dins d’aquests parcs d’habitatge ha de contenir-escales suficients d’habitatge social per a persones i famílies vulnerables (sense ingressos estables o amb ingressos inferiors al mínim establert).

Reforma del procediment de desallotjament que estableix la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) per a major protecció de llars vulnerables en aplicació de dictàmens i recomanacions del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) de Nacions Unides.

L’Agenda Urbana Espanyola inclou en el seu Objectiu Estratègic nº 8, l’11 diversificar els programes d’habitatge púbIic i proveir una quantitat significativa de la sotmesa a algun règim de protecció pública, amb accés fonamentalment a través del lloguer, que sigui adequada a la renda de tots els grups socials “. En coherència amb el que també des de Nacions Unides
han recomanat al nostre Govern: “adoptar totes les mesures necessàries, fins i tot mitjançant l’assignació de recursos suficients, per fer front al dèficit d’habitatge social, especialment per a les persones i grups més desafavorits i marginats, com les persones i llars d’ baixos ingressos, els joves, les dones i les persones amb discapacitat “donada la situació actual
de terrible i quotidiana dificultat per a persones i famílies en aquesta situació per accedir i / o conservar un habitatge.

La reforma proposada de la LEC hauria de garantir:

• Que s’incorporin els principis proporcionalitat, així com les degudes processals per a les persones afectades; de raonabilitat i garanties legals i per a les persones afectades.
• Assegurar que les persones afectades tinguin accés a una compensació o l’opció d’un habitatge alternativa adequada (compliment Observació General nº 7 del PIDESC);
• Que aquestes persones i famílies siguin informades amb un termini suficient i raonable de notificació sobre les decisions que ordenin els desnonaments i tinguin accés a un recurs judicial efectiu;
• L’adopció d’un protocol d’actuació en casos de desnonaments que asseguri una coordinació adequada entre els tribunals i els serveis socials locals, així com entre els serveis socials mateixos, per tal de brindar una protecció adequada a les persones que puguin quedar-se sense llar com resultat del desnonament.{gallery}190408caritasproposa3{/gallery}

Som el que donem. Som amor.

27.581€ de 30.000€ recaptat
Selecciona el mètode de pagament
Vull desgravar
Accepto rebre informació
He llegit i accepto l' avís
Informació Personal

Import de la donació: 20,00€

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

CatalanSpanish