Coronavirus: Càritas constata el greu impacte que la crisi està tenint en les dones en situació d’exclusió social

Càritas acompanya a unes 80.000 dones vulnerables, a través
de 42 programes diferents en més de 40 localitats de tot el país


Càritas. 21 d’abril de 2020.– Les respostes que el conjunt de la Confederació Càritas a Espanya està posant en marxa per a pal·liar en les persones més vulnerables els efectes de l’actual crisi sanitària, econòmica i social causada pel coronavirus, confirma el greu impacte que aquesta emergència està tenint sobre les dones en situació d’exclusió social.


La situació de confinament originada per la declaració de l’estat d’alarma està posant en evidència, a més, com les dones continuen sent les principals sustentadores de cures a menors, persones majors i persones dependents en les llars.


Què està fent Càritas?


Càritas acompanya a més de 80.000 dones en situació d’exclusió social, a través de 42 projectes diferents en més de 40 localitats de tot el país. Entre aquests, per exemple, es desenvolupen actualment 28 programes d’acompanyament a dones víctimes de violència masclista i s’atén 3.738 dones en contextos de prostitució i tràfic de persones en 15 províncies espanyoles.


En aquest context d’emergència sociosanitària, Càritas contínua el seu treball d’acompanyament a les dones en situació d’exclusió social en tota Espanya, a través de centres de dia, recursos residencials o serveis d’atenció especialitzada, entre altres. Encara que molts dels centres de dia es troben tancats al públic a causa del confinament, continuen proporcionant assistència telemàtica i alguns altres romanen oberts amb restriccions, garantint en tot moment les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries.


Al costat d’això i per a garantir durant la pandèmia els drets de les dones més vulnerables, Càritas ha reforçat o implementat les següents accions:


– Obertura de telèfons d’emergències.


– Reforç del suport psicològic a través del telèfon i vídeo-anomenades.


– Adopció de mesures de protecció en els recursos residencials i de protocols de funcionament, encara que tractant d’establir rutines d’actuació segures en els centres amb dones i menors a càrrec seu.


– Ajudes econòmiques d’urgència per a garantir el dret a l’alimentació de les dones acompanyades o suport a la gestió amb les administracions públiques per a l’obtenció d’aquestes ajudes.


– Orientació jurídica per a tràmits legals, principalment d’estrangeria.


– Orientació social i educativa per a dones amb fills a càrrec seu.


– Seguiment de les famílies amb un procés terapèutic obert i d’unes altres que, encara que no el tinguessin, es trobin emocionalment més vulnerables, amb l’objectiu de minimitzar els problemes d’estrès i ansietat produïts per l’aïllament i la por a un eventual contagi o transmissió del virus.


– Noves mesures de detecció de possibles casos de violència de gènere. Per exemple, en el cas de Càritas Valladolid, estan funcionant amb un codi numèric. Si la dona té dificultats, se li proporciona un número d’identificació, i d’aquesta manera des de Càritas es posen en contacte amb la policia.


– Cerca de nous llocs residencials per a evitar els contagis i fer més suportable el confinament, com està succeint a Barcelona i Valladolid.


– Accions de sensibilització perquè la societat prengui consciència d’aquestes situacions de vulnerabilitat, al costat de la coordinació d’accions entre les diferents Càritas i projectes per a fomentar el treball en xarxa davant la pandèmia.


Situacions d’especial gravetat


L’impacte de l’emergència està agreujant les condicions de doble o triple vulnerabilitat de les dones acompanyades per Càritas. De manera especial, són preocupants les següents situacions:


– Dones en contextos de prostitució i víctimes de tràfic


Les persones en context de prostitució, que habitualment estan invisibilitzades, estigmatitzades i ocultes, veuen incrementada la seva vulnerabilitat i marginació en situacions com l’actual pandèmia. Es tracta fonamentalment de dones migrants, a molts casos en situació administrativa irregular, amb càrregues familiars no compartides i amb una important fragilitat anímica.


La pèrdua d’ingressos, ha provocat una situació d’extrema precarietat econòmica que es tradueix en una seriosa limitació d’accés a drets bàsics com l’habitatge, alimentació o salut, agreujat pel fet que, en moltes ocasions, aquestes dones estan “fora” dels recursos posats en marxa pel Govern.


A això se suma la situació emocional en la qual es troben, amb la por de quedar-se en situació de sense llar en el cas de les dones que exerceixen en clubs o al carrer, o dones que s’acullen al sistema de plaça.


En el cas de les dones que exerceixen la prostitució en pisos, l’activitat no s’ha suspès i, encara que en alguns casos s’han establert una sèrie de mesures de caràcter higiènic i/o preventiu, no són les més recomanables, ja que no respecten els protocols dictats per Sanitat. No obstant això, els clients, semblen no ser conscients de la situació i continuen reclamant els seus serveis, a algunes dones decideixen acceptar per l’extrema situació de vulnerabilitat en la qual es troben.


Més greu encara és la situació de les víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual, que continuen mantenint el deute als seus explotadors i que, a mesura que es prolonga el confinament, es veu incrementada.
A més, les circumstàncies actuals fan que les persones més vulnerables corrin un major risc de veure’s arrossegades a situació d’explotació. Per tant, és essencial que les Administracions garanteixin l’accés a l’atenció mèdica i assistència social, sense tenir en compte la seva situació laboral o administrativa.


– Violència de gènere


Protegir a les dones, les seves filles i fills en la llar és una qüestió fonamental en moments com el que estem vivint. L’impacte en les dones víctimes de violència masclista és evident, si ens acostem a la realitat que suposa per a aquestes dones compartir el confinament en el mateix lloc que el seu agressor.


La situació de vulnerabilitat econòmica en la qual es troben, al costat del distanciament dels seus fills en el cas que la dona tingui la tutela, provoca, a més, un sentiment de reculada en el seu projecte de vida, la qual cosa deteriora encara més si cap a la seva precària situació emocional. Per aquest motiu l’impacte d’aquesta crisi en la salut mental i emocional de les dones és un element clau.


En temes de tutela compartida, en alguns casos s’estan arribant a acords per la seguretat dels menors, però l’heterogeneïtat dels casos és manifesta.


– Famílies monoparentals femenines


La crisi ha afectat greument les llars de famílies monoparentals femenines (encapçalades per dones), no sols perquè els ingressos depenen d’un únic familiar, sinó per la compatibilitat d’aquestes ocupacions, en el cas de les dones que els tenen, amb la cura de menors a càrrec seu.


L’absència en moltes ocasions de xarxes socials de suport, unit al fet de tractar-se de dones soles amb fills a càrrec seu incrementa les dificultats. I en un món tecnològic, on les persones estan més interconnectades que mai, la solitud les embarga encara més. Aquesta és una qüestió clau per a moltes de les situacions acompanyades per Càritas: la marcada bretxa digital que pateixen, amb falta d’accés tant als mitjans tecnològics com als recursos telemàtics, al costat de dificultats en la seva utilització.


Càritas convida a les Administracions públiques, als responsables polítics i als agents econòmics i socials a posar en marxa mesures urgents que garanteixin els drets de les dones, evitin el seu re-victimització i assegurin una detecció primerenca i eficaç, establint les mesures necessàries sobre els agressors.


Només a través de la posada en marxa de polítiques públiques reals, dotades de recursos de qualitat i encaminades a protegir i garantir la dignitat de les persones serà possible evitar que les conseqüències d’aquesta pandèmia no generen més desigualtat i garanteixin, realment, que ningú es quedi enrere.

Comptes de Càritas Urgell «EMERGÈNCIA COVID 19»

CAIXABANK ES36 2100 0018 1702 0051 6790

Bizum Donatius amb el codi 33449

Donacions a través de la nostra pàgina web:

https://www.caritasurgell.cat/collabora/crowdfunding/

Comptes de Càritas Espanyola «EMERGÈNCIA COVID 19»
SANTANDER ES62 0049 1892 62 2313290223
CAIXABANK ES71 2100 2208 3402 0031 3871
BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202
SABADELL ES37 0081 0216 7700 0131 5935
IBERCAJA ES11 2085 9298 7203 3032 2960
Bizum Donatius amb el codi 00089
Telèfon de donacions: 900.33.99.99
#CadaGestoCuenta

Coronavirus: Cáritas constata el grave impacto que la crisis está teniendo en las mujeres en situación de exclusión social

Cáritas acompaña a unas 80.000 mujeres vulnerables, a través
de 42 programas diferentes en más de 40 localidades de todo el país

Cáritas. 21 de abril de 2020.- Las respuestas que el conjunto de la Confederación Cáritas en España está poniendo en marcha para paliar en las personas más vulnerables los efectos de la actual crisis sanitaria, económica y social causada por el coronavirus, confirma el grave impacto que esta emergencia está teniendo sobre las mujeres en situación de exclusión social. 

La situación de confinamiento originada por la declaración del estado de alarma está poniendo en evidencia, además, cómo las mujeres continúan siendo las principales sustentadoras de cuidados a menores, personas mayores y personas dependientes en los hogares.

¿Qué está haciendo Cáritas?

Cáritas acompaña a más de 80.000 mujeres en situación de exclusión social, a través de 42 proyectos diferentes en más de 40 localidades de todo el país. Entre estos, por ejemplo, se desarrollan actualmente 28 programas de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista y se atiende a 3.738 mujeres en contextos de prostitución y trata de personas en 15 provincias españolas.

En este contexto de emergencia socio-sanitaria, Cáritas continua su trabajo de acompañamiento a las mujeres en situación de exclusión social en toda España, a través de centros de día, recursos residenciales o servicios de atención especializada, entre otros. Aunque muchos de los centros de día se encuentran cerrados al público a causa del confinamiento, continúan proporcionando asistencia telemática y algunos otros permanecen abiertos con restricciones, garantizando en todo momento las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias

Junto a ello y para garantizar durante la pandemia los derechos de las mujeres más vulnerables, Cáritas ha reforzado o implementado las siguientes acciones:

 • Apertura de teléfonos de emergencias.
 • Refuerzo del apoyo psicológico a través del teléfono y vídeo-llamadas. 
 • Adopción de medidas de protección en los recursos residenciales y de protocolos de funcionamiento, aunque tratando de establecer rutinas de actuación seguras en los centros con mujeres y menores a su cargo.
 • Ayudas económicas de urgencia para garantizar el derecho a la alimentación de las mujeres acompañadas o apoyo a la gestión con las administraciones públicas para la obtención de dichas ayudas.
 • Orientación jurídica para trámites legales, principalmente de extranjería.
 • Orientación social y educativa para mujeres con hijos a su cargo.
 • Seguimiento de las familias con un proceso terapéutico abierto y de otras que, aunque no lo tuvieran, se encuentren emocionalmente más vulnerables, con el objetivo de minimizar los problemas de estrés y ansiedad producidos por el aislamiento y el miedo a un eventual contagio o transmisión del virus.
 • Nuevas medidas de detección de posibles casos de violencia de género. Por ejemplo, en el caso de Cáritas Valladolid, están funcionando con un código numérico. Si la mujer tiene dificultades, se le proporciona un número de identificación, y de esa manera desde Cáritas se ponen en contacto con la policía.
 • Búsqueda de nuevos lugares residenciales para evitar los contagios y hacer más llevadero el confinamiento, como está sucediendo en Barcelona y Valladolid. 
 • Acciones de sensibilización para que la sociedad tome conciencia de estas situaciones de vulnerabilidad, junto a la coordinación de acciones entre las distintas Cáritas y proyectos para fomentar el trabajo en red ante la pandemia.

Situaciones de especial gravedad

El impacto de la emergencia está agravando las condiciones de doble o triple vulnerabilidad de las mujeres acompañadas por Cáritas. De manera especial, son preocupantes las siguientes situaciones:

 • Mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata

Las personas en contexto de prostitución, que habitualmente están invisibilizadas, estigmatizadas y ocultas, ven incrementada su vulnerabilidad y marginación en situaciones como la actual pandemia. Se trata fundamentalmente de mujeres migrantes, en muchos casos en situación administrativa irregular, con cargas familiares no compartidas y con una importante fragilidad anímica.

La pérdida de ingresos, ha provocado una situación de extrema precariedad económica que se traduce en una seria limitación de acceso a derechos básicos como la vivienda, alimentación o salud, agravado por el hecho de que, en muchas ocasiones, estas mujeres están “fuera” de los recursos puestos en marcha por el Gobierno.

A ello se suma la situación emocional en la que se encuentran, con el miedo a quedarse en situación de sin hogar en el caso de las mujeres que ejercen en clubs o en la calle, o mujeres que se acogen al sistema de plaza.

En el caso de las mujeres que ejercen la prostitución en pisos, la actividad no se ha suspendido y, aunque en algunos casos se han establecido una serie de medidas de carácter higiénico y/o preventivo, no son las más recomendables, ya que no respetan los protocolos dictados por Sanidad. No obstante, los clientes, parecen no ser conscientes de la situación y siguen reclamando sus servicios, que algunas mujeres deciden aceptar por la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. 

Más grave aún es la situación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, que continúan manteniendo la deuda a sus explotadores y que, a medida que se prolonga el confinamiento, se ve incrementada. 

Además, las circunstancias actuales hacen que las personas más vulnerables corran un mayor riesgo de verse arrastradas a situación de explotación. Por tanto, es esencial que las Administraciones garanticen el acceso a la atención médica y asistencia social, sin tener en cuenta su situación laboral o administrativa.

 • Violencia de género

Proteger a las mujeres, sus hijas e hijos en el hogar es una cuestión fundamental en momentos como el que estamos viviendo.  El impacto en las mujeres víctimas de violencia machista es evidente, si nos acercamos a la realidad que supone para dichas mujeres compartir el confinamiento en el mismo lugar que su agresor.

La situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran, junto al distanciamiento de sus hijos en el caso de que la mujer tenga la tutela, provoca, además, un sentimiento de retroceso en su proyecto de vida, lo que deteriora aún más si cabe su precaria situación emocional. De ahí que el impacto de esta crisis en la salud mental y emocional de las mujeres es un elemento clave.

En temas de tutela compartida, en algunos casos se están llegando a acuerdos por la seguridad de los menores, pero la heterogeneidad de los casos es manifiesta.

 • Familias monomarentales

La crisis ha afectado gravemente a los hogares de familias monomarentales (encabezadas por mujeres), no sólo porque los ingresos dependen de un único familiar, sino por la compatibilidad de dichos empleos, en el caso de las mujeres que los tienen, con el cuidado de menores a su cargo.

La ausencia en muchas ocasiones de redes sociales de apoyo, unido al hecho de tratarse de mujeres solas con hijos a su cargo incrementa las dificultades. Y en un mundo tecnológico, donde las personas están más interconectadas que nunca, la soledad las embarga aún más. Esta es una cuestión clave para muchas de las situaciones acompañadas por Cáritas: la marcada brecha digital que padecen, con falta de acceso tanto a los medios tecnológicos como a los recursos telemáticos, junto a dificultades en su utilización.

Cáritas invita a las Administraciones públicas, a los responsables políticos y a los agentes económicos y sociales a poner en marcha medidas urgentes que garanticen los derechos de las mujeres, eviten su re-victimización y aseguren una detección temprana y eficaz, estableciendo las medidas necesarias sobre los agresores.

Sólo a través de la puesta en marcha de políticas públicas reales, dotadas de recursos de calidad y encaminadas a proteger y garantizar la dignidad de las personas será posible evitar que las consecuencias de esta pandemia no generan más desigualdad y garanticen, realmente, que nadie se quede atrás.

Cuentas de Cáritas Urgell «EMERGENCIA COVID 19»

CAIXABANK ES36 2100 0018 1702 0051 6790

Bizum Donativos con el código 33449

Donaciones a traves de nuestra página web:

https://www.caritasurgell.cat/collabora/crowdfunding/

Cuentas de Cáritas Española «EMERGENCIA COVID 19»

SANTANDER      ES62 0049 1892 62 2313290223

CAIXABANK        ES71 2100 2208 3402 0031 3871

BANKIA               ES16 2038 1010 6460 0068 7202

SABADELL          ES37 0081 0216 7700 0131 5935

IBERCAJA           ES11 2085 9298 7203 3032 2960

Bizum                 Donativos con el código 00089

Teléfono de donaciones: 900.33.99.99

#CadaGestoCuenta

Som el que donem. Som amor.

27.581€ de 30.000€ recaptat
Selecciona el mètode de pagament
Vull desgravar
Accepto rebre informació
He llegit i accepto l' avís
Informació Personal

Import de la donació: 20,00€

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

CatalanSpanish