Càritas reafirma la crida de Laudato si’ per «escoltar el clam dels pobres i de la terra»

Participa en les accions programes a tot el món dins de la «Setmana Laudato Si ‘»

En el 5è aniversari de l’encíclica Laudato Si ‘de papa Francisco sobre la cura de la casa comuna, publicada el 18 de juny de 2015, i el marc de la “Setmana Laudato Si’” convocada a tot el món per l’Església, Càritas reafirma el seu compromís per “escoltar el clam dels pobres i el clam de la terra” que es llança en la mateixa i a les que ens convoca el mateix Pontífex en aquest VIDEO.

En la seva encíclica, Francisco crida a l’Església, als responsables de la presa de decisions ia totes les persones de bona voluntat a reconèixer la urgència del nostre repte mediambiental, ia recordar que les zones més pobres del món són particularment vulnerables a la degradació ambiental i les seves poblacions són les més afectades pels seus efectes. Un repte que no ha deixat d’engrandir a nivell global des de la seva publicació.

Estils de vida sobris i canvi d’hàbits

Davant l’envergadura del desafiament de la sostenibilitat, Càritas insta a prendre consciència d’alguns dels majors problemes socials i mediambientals a què ens enfrontem -la contaminació generalitzada, el canvi climàtic, la migració, la inseguretat alimentària, la pobresa i la desigualtat, i l’excessiva dependència dels canvis tecnològics- per trobar solucions eficaces i urgents.

El progrés cap a una vida sostenible a la Terra per a tots i cada un de nosaltres requereix estils de vida sobris, juntament amb un canvi de comportaments tant individuals com col·lectius i una radical transformació de les estructures a gran escala. La tasca de tota la xarxa internacional de Càritas en molts països i comunitats locals de tot el món donen testimoni que és possible impulsar canvis positius a escala micro.

Els sistemes i comportaments que fins ara hem manejat i amb els que hem viscut estan fallant tant al planeta com als més pobres. Càritas creu que, si treballem junts i a l’uníson per cuidar la nostra llar comuna, és possible adoptar models diferents per aconseguir una veritable transformació, que realment escolti el clam de la terra i dels més pobres.

En els cinc anys transcorreguts des de la publicació de Laudato Si ‘, les emissions de gasos d’efecte hivernacle han seguit augmentant, les espècies continuen desapareixent a un ritme sorprenent i les comunitats més vulnerables segueixen patint els efectes d’un planeta en crisi.

Viure l’Evangeli protegint la Creació

Càritas recorda en aquest aniversari de l’encíclica que la tasca de protegir la creació expressa els valors evangèlics essencials: honorar al nostre Creador i estimar-nos els uns als altres.

Tenir cura de la creació és també una forma de tenir cura dels nostres germans i germanes, ja que un clima canviant significa, per exemple, pluges impredictibles, tempestes més destructives i la propagació de mosquits. El que, al seu torn significa, més fam, més malalties, més migració i més conflictes.

Encara que el canvi climàtic afecta tots, són els pobres els que tenen menys recursos tant per prevenir com per recuperar-se de les seves devastadores conseqüències. Abordar la crisi del canvi climàtic és una forma fonamental de cuidar de totes les persones i, especialment, de “els més petits”.

Resposta de Càritas al canvi climàtic

Càritas s’esforça per ajudar en totes les regions de la planeta a les comunitats més vulnerables a adaptar-se al canvi climàtic, per tal de mantenir els seus mitjans de vida, prevenir i gestionar les catàstrofes mediambientals i acompanyar-les mentre denuncien les injustícies que afecten les seves vides i hàbitats.

Al mateix temps, la xarxa internacional de Càritas impulsa una activa tasca d’incidència política per garantir la protecció de les poblacions més vulnerables. Per a això, es porten les veus dels afectats pel canvi climàtic i els danys ambientals aparellats al mateix als fòrums internacionals d’alt nivell i cims climàtiques per assegurar-se que els responsables de la presa de decisions els escoltin i actuïn en conseqüència.

De manera concreta, Càritas ve exhortant de manera reiterada als líders governamentals de tots els països perquè implementin l’Acord de París i es promoguin condicions de justícia social, especialment per a les persones i comunitats més pobres i vulnerables, així com mesures fermes i sostenibles que assegurin la transició cap a economies netes i sostenibles amb baixes emissions de carboni.

Tot aquest compromís de la xarxa internacional de Càritas compta amb el suport actiu, tant en els aspectes organitzatius com econòmics, de Càritas Espanyola. Amb motiu de l’aniversari de Laudato Si‘, Càritas Internationalis ha preparat una relació [VEURE AQUÍ] dels projectes de lluita contra el canvi climàtic i en favor de la sostenibilitat mediambiental que actualment s’estan desenvolupant en els cinc continents.

Cáritas reafirma la llamada de Laudato si´ para «escuchar el clamor de los pobres y de la tierra»

Participa en las acciones programas en todo el mundo dentro de la «Semana Laudato Si’»

En el 5º Aniversario de la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, publicada el 18 de junio de 2015, y el marco de la “Semana Laudato Si’” convocada en todo el mundo por la Iglesia, Cáritas reafirma su compromiso para “escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la tierra» que se lanza en la misma y a las que nos convoca el propio Pontífice en este VIDEO.

En su encíclica, Francisco llama a la Iglesia, a los responsables de la toma de decisiones y a todas las personas de buena voluntad a reconocer la urgencia de nuestro desafío medioambiental, y a recordar que las zonas más pobres del mundo son particularmente vulnerables a la degradación ambiental y sus poblaciones son las más afectadas por sus efectos. Un reto que no ha dejado de agrandarse a nivel global desde su publicación.

Estilos de vida sobrios y cambio de hábitos

Ante la envergadura del desafío de la sostenibilidad, Caritas insta a tomar conciencia de algunos de los mayores problemas sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos –la contaminación generalizada, el cambio climático, la migración, la inseguridad alimentaria, la pobreza y la desigualdad, y la excesiva dependencia de los cambios tecnológicos— para encontrar soluciones eficaces y urgentes.

El progreso hacia una vida sostenible en la Tierra para todos y cada uno de nosotros requiere estilos de vida sobrios, junto con un cambio de comportamientos tanto individuales como colectivos y una radical transformación de las estructuras a gran escala. La labor de toda la red internacional de Cáritas en muchos países y comunidades locales de todo el mundo dan testimonio de que es posible impulsar cambios positivos a escala micro.

Los sistemas y comportamientos que hasta ahora hemos manejado y con los que hemos vivido están fallando tanto al planeta como a los más pobres. Cáritas cree que, si trabajamos juntos y al unísono para cuidar nuestro hogar común, es posible adoptar modelos diferentes para lograr una verdadera transformación, que realmente escuche el clamor de la tierra y de los más pobres.

En los cinco años transcurridos desde la publicación de Laudato Si’, las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido aumentando, las especies continúan desapareciendo a un ritmo asombroso y las comunidades más vulnerables siguen sufriendo los efectos de un planeta en crisis. 

Vivir el Evangelio protegiendo la Creación

Cáritas recuerda en este aniversario de la encíclica que la tarea de proteger la creación expresa los valores evangélicos esenciales: honrar a nuestro Creador y amarnos los unos a los otros.

Cuidar de la creación es también una forma de cuidar de nuestros hermanos y hermanas, ya que un clima cambiante significa, por ejemplo, lluvias impredecibles, tormentas más destructivas y la propagación de mosquitos. Lo que, a su vez significa, más hambre, más enfermedades, más migración y más conflictos. 

Aunque el cambio climático afecta a todos, son los pobres quienes tienen menos recursos tanto para prevenir como para recuperarse de sus devastadoras consecuencias. Abordar la crisis del cambio climático es una forma fundamental de cuidar de todas las personas y, especialmente, de “los más pequeños”.

Respuesta de Cáritas al cambio climático

Caritas se esfuerza por ayudar en todas las regiones del planeta a las comunidades más vulnerables a adaptarse al cambio climático, con el fin de mantener sus medios de vida, prevenir y gestionar las catástrofes medioambientales y acompañarlas mientras denuncian las injusticias que afectan a sus vidas y hábitats.

Al mismo tiempo, la red internacional de Cáritas impulsa una activa labor de incidencia política para garantizar la protección de las poblaciones más vulnerables. Para ello, se llevan las voces de los afectados por el cambio climático y los daños ambientales emparejados al mismo a los foros internacionales de alto nivel y cumbres climáticas para asegurarse de que los responsables de la toma de decisiones los escuchen y actúen en consecuencia.

De manera concreta, Caritas viene exhortando de manera reiterada a los líderes gubernamentales de todos los países para que implementen el Acuerdo de París y se promuevan condiciones de justicia social, especialmente para las personas y comunidades más pobres y vulnerables, así como medidas firmes y sostenibles que aseguren la transición hacia economías limpias y sostenibles con bajas emisiones de carbono.

Todo este compromiso de la red internacional de Cáritas cuenta con el apoyo activo, tanto en los aspectos organizativos como económicos, de Cáritas Española. Con motivo del aniversario de Laudato Si´, Cáritas Internationalis ha preparado una relación [VER AQUÍ] de los proyectos de lucha contra el cambio climático y a favor de la sostenibilidad medioambiental que actualmente se están desarrollando en los cinco continentes.

Som el que donem. Som amor.

27.581€ de 30.000€ recaptat
Selecciona el mètode de pagament
Vull desgravar
Accepto rebre informació
He llegit i accepto l' avís
Informació Personal

Import de la donació: 20,00€

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

CatalanSpanish