Càritas alerta de com el coronavirus està deixant fora del focus informatiu a altres greus emergències a Àfrica

Diverses catàstrofes naturals han provocat en els últims mesos milers de damnificats a R.D. Congo, Kenya i Moçambic.

La celebració, el 25 de maig, del Dia d’Àfrica és una bona ocasió per posar el focus sobre un continent que, davant l’impacte global del coronavirus, torna a quedar fora de l’agenda de l’actualitat, tot i les greus emergències causades en els dos últims mesos per successives catàstrofes naturals a la regió dels Grans Llacs (República Democràtica de Congo), Kenya i Moçambic.

Emergències fora del focus

A l’habitual invisibilitat que pesa sobre els seriosos conflictes que segueixen dessagnant diverses regions africanes o els reptes que diversos països segueixen afrontant a causa d’epidèmies com l’Ebola, el VIH, la malària o el xarampió, s’afegeix ara la manca de referències informatives, per exemple, sobre els efectes de tres emergències on Càritas Espanyola està donant suport les crides d’emergència llançats per la Càritas locals per prestar ajuda urgent als damnificats:

  • Unes pluges torrencials van provocar a mitjans d’abril al Kivu Sud (República Democràtica de Congo) greus danys i una emergència humanitària per a més de 16.000 damnificats a la ciutat d’Uvira i els seus voltants.
  • A finals d’abril, un altre front de pluges torrencials provoca inundacions en 14 comtats de Kenya i el desplaçament de 30.000 persones que han perdut tots els seus béns i mitjans de vida.
  • Al març, molts dels damnificats que estaven recuperant-se després del devastador impacte de cicló Kenneth que va assolar la costa de l’Índic de Moçambic fa just un any, s’han vist de nou castigats per fortes pluges a l’àrea de Pemba, amb greus danys d’infraestructures i habitatges. A aquesta emergència climàtica s’afegeix, a principis de maig, la recrudescència de la violència armada i els atacs constants a la població civil per part de grups terroristes. Aquesta situació ha desencadenat un flux creixent de desplaçats cap a Pemba, capital de la província de Cabo Delgado, on la Càritas local està reclamant ajuda urgent per finançar els plans d’ajuda per a milers de damnificats.

A la gravetat d’aquestes crisis se sumen les dificultats de mobilització de l’ajuda cap a les zones sinistrades a causa de les estrictes mesures de mobilitat i aïllament adoptades per la gran majoria dels governs a causa del coronavirus.

Alè de les Càritas africanes a Càritas Espanyola

Aquesta pandèmia ha tingut, almenys en les seves primeres etapes, un efecte paradoxal, ja que quan Europa en general i Espanya en particular començaven a patir els efectes devastadors de la Covid-19, Àfrica, per primera vegada, ens mirava atònita. Després de declarar-se l’estat d’alerta a Espanya, van ser moltes les Càritas africanes que van enviar a Càritas Espanyola missatges d’ànim, sense aconseguir entendre com aquí ens estava sobrepassant un virus que posava en escac el nostre sistema de salut, que provocava un nombre de morts cada dia més gran i, una cosa molt impactant per a la cultura africana, no es podia assistir ni acompanyar amb afecte els malalts i acomiadar els morts. Encara que, al mateix temps, ens observaven amb cert temor al conjecturar com, si nosaltres no podíem contenir el virus, quins podrien ser els efectes en els seus territoris.

Avui dia, encara que tota la xarxa de Càritas està preocupada per l’evolució que pugui tenir l’impacte de la pandèmia a l’Àfrica, les conseqüències visibles no són, en aparença, tan dramàtiques com a Europa. Les dades d’aquesta mateixa setmana indiquen que hi ha 91.598 casos confirmats, 2.912 morts i 35.808 recuperats.

La inquietud més gran està en la possibilitat de l’esclat d’una crisi sanitària més endavant i, sobretot, en el profund impacte socioeconòmic que les mesures de bloqueig tant en l’àmbit local com mundial està provocant en l’economia dels països africans i l’efecte demolidor sobre els mitjans de vida de la població, sobretot en els més vulnerables.

Càritas Espanyola ha reorientat alguns dels seus projectes a l’Àfrica per adaptar-los a la resposta a les noves necessitats de prevenció sanitària causades pel coronavirus, com és el cas de Moçambic, el Marroc i Mauritània. Així mateix, s’han aprovat nous projectes centrats de manera específica en la prevenció i acompanyament als afectats a Djibouti, R. D. Congo, Burkina Faso, Mali i Senegal.

En total, Càritas Espanyola ha destinat fins ara un total de 240.000 euros.

Efectes col·laterals del coronavirus a l’Àfrica

El greu impacte del coronavirus al nostre país i als països del nostre entorn està tenint importants efectes col·laterals en amagar altres emergències i estratègies de cooperació fraterna ja en marxa o projectades, que queden en segon pla tant per a l’opinió pública com per a l’agenda política. Això suposa un seriós perill per a la protecció dels drets i la dignitat de les persones a les quals acompanya Càritas Espanyola de la mà de les Càritas locals dels països africans.

La missió de Càritas és la de combatre la pobresa i la desigualtat allà on impacta, per sobre de fronteres i territoris. Aquesta dimensió universal de la caritat és especialment necessària en aquest Dia de l’Àfrica, en què urgeix portar a primer pla la realitat d’injustícia i desigualtat que assota moltes regions del continent i apel·lar a la responsabilitat solidària amb els seus pobles i comunitats per seguir construint les bases del seu futur.

La comunitat internacional té la gran responsabilitat de mantenir la solidaritat i aprofitar la pandèmia com una gran oportunitat per discernir prioritats, canviar les nostres societats i avançar cap a un model de desenvolupament global i sostenible.

Des de la seva presència permanent en el terreny, la xarxa Càritas treballa en l’anàlisi dels efectes d’aquesta pandèmia i en les greus conseqüències sanitàries i socioeconòmiques d’aquesta, juntament amb els reptes d’assegurar una resposta humanitària als afectats a través de cada Càritas local. Més enllà de la crisi provocada per aquesta pandèmia, seguirem apostant per assegurar la protecció dels drets dels més vulnerables.

Ajuda’ns a ajudar, fes un donatiu a:

Comptes de Càritas Urgell «EMERGÈNCIA COVID 19»

CAIXABANK ES36 2100 0018 1702 0051 6790

Bizum Donatius amb el codi 33449

Donacions a través de la nostra pàgina web:

Comptes de Càritas Espanyola «EMERGÈNCIA COVID 19»

SANTANDER ES62 0049 1892 62 2313290223

CAIXABANK ES71 2100 2208 3402 0031 3871

BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202

SABADELL ES37 0081 0216 7700 0131 5935

IBERCAJA ES11 2085 9298 7203 3032 2960

Bizum Donatius amb el codi 00089

Telèfon de donacions: 900.33.99.99

#CadaGestCompte

Cáritas alerta de cómo el coronavirus está dejando fuera del foco informativo a otras graves emergencias en África

Varias catástrofes naturales han provocado en los últimos meses miles de damnificados en R.D. Congo, Kenia y Mozambique.

La celebración, el 25 de mayo, del Día de África es una buena ocasión para poner el foco sobre un continente que, ante el impacto global del coronavirus, vuelve a quedar fuera de la agenda de la actualidad, a pesar de las graves emergencias causadas en los dos últimos meses por sucesivas catástrofes naturales en la región de los Grandes Lagos (República Democrática del Congo), Kenia y Mozambique.

Emergencias fuera del foco

A la habitual invisibilidad que pesa sobre los serios conflictos que siguen desangrando varias regiones africanas o los retos que varios países siguen afrontando a causa de epidemias como el ébola, el VIH, la malaria o el sarampión, se añade ahora la falta de referencias informativas, por ejemplo, sobre los efectos de tres emergencias donde Cáritas Española está apoyando los llamamientos de emergencia lanzados por las Cáritas locales para prestar ayuda urgente a los damnificados:

  • Unas lluvias torrenciales provocaron a mediados de abril en el Kivu Sur (República Democrática del Congo) graves daños y una emergencia humanitaria para más de 16.000 damnificados en la ciudad de Uvira y sus alrededores.
  • A finales de abril, otro frente de lluvias torrenciales provoca inundaciones en 14 condados de Kenia y el desplazamiento de 30.000 personas que han perdido todos sus bienes y medios de vida.
  • En marzo, muchos de los damnificados que estaban recuperándose tras el devastador impacto del ciclón Kenneth que asoló la costa del Índico de Mozambique hace justo un año, se han visto de nuevo castigados por fuertes lluvias en el área de Pemba, con graves daños de infraestructuras y viviendas. A esta emergencia climática se añade, a principios de mayo, el recrudecimiento la violencia armada y ataques constantes a la población civil por parte de grupos terroristas. Esta situación ha desencadenado un flujo crecimiento de desplazados hacia Pemba, capital de la provincia de Cabo Delgado, donde la Cáritas local está reclamando ayuda urgente para financiar los planes de ayuda para miles de damnificados.

A la gravedad de estas crisis se suman las dificultades de movilización de la ayuda hacia las zonas siniestradas debido a las estrictas medidas de movilidad y aislamiento adoptadas por la gran mayoría de los gobiernos debido al coronavirus. 

Aliento de las Cáritas africanas a Cáritas Española

Esta pandemia ha tenido, al menos en sus primeras etapas, un efecto paradójico, ya que cuando Europa en general y España en particular comenzaban a sufrir los efectos devastadores de la Covid-19, África, por primera vez, nos miraba atónita. Tras declararse el estado de alerta en España, fueron muchas las Cáritas africanas que enviaron a Cáritas Española mensajes de ánimo, sin lograr entender cómo aquí nos estaba sobrepasando un virus que ponía en jaque nuestro sistema de salud, provocaba un número de muertes cada día mayor y, algo muy impactante para la cultura africana, sin poder asistir ni acompañar con cariño a los enfermos y despedir a los fallecidos. Aunque, al mismo tiempo, nos observaban con cierto temor al conjeturar cómo, si nosotros no podíamos contener el virus, cuáles podrían ser los efectos en sus territorios.

A fecha de hoy y aunque toda la red Cáritas está preocupada por la evolución que pueda tener el impacto de la pandemia en África, las consecuencias visibles no son, en apariencia, tan dramáticas como en Europa. Los datos de esta misma semana indican que hay 91.598 casos confirmados, 2.912 fallecidos y 35.808 recuperados. 

La mayor inquietud está en la posibilidad del estallido de una crisis sanitaria más adelante y, sobre todo, el profundo impacto socioeconómico que las medidas de bloqueo tanto a nivel local como mundial está provocando en la economía de los países africanos y el efecto demoledor sobre los medios de vida la población, sobre todo en los más vulnerables.

Cáritas Española ha reorientado algunos de sus proyectos en África para adaptarlos a la respuesta a las nuevas necesidades de prevención sanitaria causadas por el coronavirus, como es el caso de Mozambique, Marruecos y Mauritania. Asimismo, se han aprobado nuevos proyectos centrados de manera específica en la prevención y acompañamiento a los afectados en Yibuti, R. D. Congo, Burkina Faso, Mali y Senegal.

En total, Cáritas Española ha destinado hasta la fecha un total de 240.000 euros.

Efectos colaterales del coronavirus en África

El grave impacto del coronavirus en nuestro país y en los países de nuestro entorno está teniendo importantes efectos colaterales al ocultar otras emergencias y estrategias de cooperación fraterna ya en marcha o proyectadas, que quedan en segundo plano tanto para la opinión pública como para la agenda política. Esto supone un serio peligro para la protección de los derechos y la dignidad de las personas a las que acompaña Cáritas Española de la mano de las Cáritas locales de los países africanos.

La misión de Cáritas es la de combatir la pobreza y la desigualdad allí donde impacta, por encima de fronteras y territorios. Esta dimensión universal de la caridad es especialmente necesaria en este Día de África, en el que urge traer al primer plano la realidad de injusticia y desigualdad que azota muchas regiones del continente y apelar a la responsabilidad solidaria con sus pueblos y comunidades para seguir construyendo las bases de su futuro. 

La comunidad internacional tiene la gran responsabilidad de mantener la solidaridad y aprovechar la pandemia como una gran oportunidad para discernir prioridades, cambiar nuestras sociedades y avanzar hacia un modelo de desarrollo global y sostenible.

Desde su presencia permanente en el terreno, la red Cáritas trabaja en el análisis de los efectos de esta pandemia y en las graves consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la misma, junto en los retos de asegurar una respuesta humanitaria a los afectados a través de cada Cáritas local. Y más allá de la crisis provocada por esta pandemia, seguiremos apostando por asegurar la protección de los derechos de los más vulnerables.

Ayúdanos a ayudar, hiciera un donativo a:

Cuentas de Cáritas Urgell «EMERGENCIA COVID 19»

CAIXABANK ES36 2100 0018 1702 0051 6790

Bizum Donativos con el código 33449

Donaciones a través de nuestra página web:

Cuentas de Cáritas Española «EMERGENCIA COVID 19»

SANTANDER ES62 0049 1892 62 2313290223

CAIXABANK ES71 2100 2208 3402 0031 3871

BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202

SABADELL ES37 0081 0216 7700 0131 5935

IBERCAJA ES11 2085 9298 7203 3032 2960

Bizum Donatius amb el codi 00089

Telèfon de donacions: 900.33.99.99

#CadaGestCompte

#alesfosques

17.550€ de 25.000€ recaptat
Informació Personal

Altres
Terms

Import de la donació: 100,00€

También puedes realizar una Transferencia o un Bizum
ES36 2100 0018 1702 0051 6790 ///BIZUM 33449 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *