L’Assemblea General de Càritas aposta per «ser testimonis de la fe, constructors de solidaritat i promotors de fraternitat»

Càritas. 29 de juny de 2020.- En un format inèdit, marcat per les normes de distanciament social, Càritas Espanyola va celebrar divendres passat per tele-connexió la seva LXXVIII Assemblea General, una cita en la qual, també per primera vegada, van participar el nunci a Espanya, monsenyor Bernardito Auza, al costat dels presidents de Càritas Europa monsenyor Michael Landau, i de Càritas Internationalis, cardenal Luis Antonio Tagle.

Al costat d’ells, a l’Assemblea van assistir també el president de la Conferència Episcopal Espanyola, cardenal Juan José Omella; el secretari general de la CE, monsenyor Luis Argüello; monsenyor Atilano Rodríguez, president de la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i Promoció Humana; i monsenyor Jesús Fernández, president de la Subcomissió Episcopal d’Acció Caritativa i Social, i acompanyant de Càritas.

Per part de Càritas, a més dels membres nats de l’Assemblea (directors i delegats episcopals de les 70 Càritas Diocesanes), van intervenir en la mateixa de manera activa en el desenvolupament de la mateixa el seu president, Manuel Bretón; el delegat episcopal, Vicente Martín Muñoz; i la secretària general, Natalia Peiro, que es va presentar el seu Informe anual.

En la seva salutació als participants, monsenyor Omella va animar a “seguir l’exemple de Tobies i no desviar la mirada dels pobres i a treballar per les tres ‘T’ en les quals el Papa Francesc insisteix: treballar per la dignitat de les persones perquè tots tinguin un treball, un sostre i una terra”.

Monsenyor Rodríguez, per part seva, va recordar que a més d'”ajudar a les necessitats materials de moltes persones, també haurem de cuidar el seu cor, acompanyar la seva solitud, enfortir la seva il·lusió i col·laborar en la recreació d’un nou món i una nova manera de viure“.

Crec que mai hem estat tan units –va assenyalar el president de Càritas— i que poques vegades abans se’ns ha percebut com una confederació tan compacta, rocosa en els seus ideals, i àgil i diversa en la seva acció diària, que té molt clar l’objectiu comú, que és lluitar pels oblidats i els qui més sofreixen, i seguir l’Evangeli“.

A més dels temes estatutaris ordinaris —aprovació de comptes i avanç de la programació per a l’any pròxim—, els participants en l’Assemblea van reflexionar sobre els reptes que com a societat i per a Càritas té aquesta crisi sanitària i social, de profund impacte social i econòmic, i la nova situació en la qual ens trobem.

Al final de les sessions de treball, els participants van aprovar per aclamació una Declaració final en la qual aposten “enmig d’aquesta situació tan dolorosa que estem travessant, a ser testimonis de la fe, constructors de solidaritat, promotors de fraternitat i forjadors d’esperança”. Aquest és el text íntegre d’aquesta.

LXXVIII ASSEMBLEA GENERAL

Declaració final

La profunda crisi sanitària, social i econòmica causada per l’impacte del coronavirus ha estat molt present en el desenvolupament d’aquesta Assemblea General, en la qual ens ha inspirat l’esperit genuí del preàmbul de la constitució pastoral Gaudium et Spes, on s’apel·la a “els gojos i les esperances, les tristeses i les angoixes dels homes del nostre temps, sobretot dels pobres i de quants sofreixen”.

Hem estat testimoni de tristeses i incertesa, però també nostres Càritas han estat expressió dels gojos i les esperances transmesos mà a mà per aquesta gran família de deixebles de Crist i ciutadans del carrer que han trobat en el seu cor “el ressò del veritablement humà”. Un clam que es manifesta a través de la fraternitat i d’aquesta capacitat per a treure de nosaltres mateixos el millor en temps forts i compartir gratis el que gratis hem rebut a través del Manament de l’Amor.

La nostra Assemblea vol fer un profund reconeixement de gratitud, pels seus testimoniatges de vida plena i fecunda que “brillaran com centelles que es propaguen en un canyar” (Sab 2, 23-3, 9), a totes les persones que han mort i als qui han perdut als seus éssers estimats

Hem compartit en aquesta Assemblea els reptes que aquesta pandèmia està suposant per a tota la nostra Confederació en abocar-nos a una crisi devastadora que ha irromput amb tot el seu ímpetu en els nostres projectes. Gràcies als aprenentatges acumulats en els últims anys dins dels processos de formació contínua i de qualitat de tots els nostres nivells organitzatius i territorials, ha estat possible reorientar les nostres respostes amb l’agilitat requerida per a acompanyar a un volum creixent de demandes d’emergència.

I ha estat el nostre voluntariat qui, amb el suport inestimable de les persones contractades, ha conjugat de manera admirable la calidesa amb la qualitat per a multiplicar-se en unes accions d’acolliment, escolta i resposta cada vegada majors i més exigents, sense menyscapte de les condicions de prevenció sanitària i distància social que han afegit complexitat al seu treball. La seva dedicació impagable, testimoniatge real que “on hi ha caritat i amor, allí està Déu”, mereix el nostre reconeixement profund i gratitud.

El coronavirus està posant de manifest la naturalesa eminentment voluntària de Càritas i la gratuïtat de la seva missió samaritana com a servei organitzat de la caritat, que, com no hem deixat de repetir al llarg d’aquests mesos, “no tanca mai”. El caràcter global d’aquesta pandèmia ha situat, a més, a Càritas, per primera vegada en la seva història, davant la necessitat de respondre de manera simultània a l’efecte d’una emergència dins i fora del nostre país. El coronavirus està posant a prova les nostres estratègies de cooperació fraterna i la capacitat de la nostra Confederació per a visibilitzar les crides d’ajuda que moltes Càritas del Sud ens llancen per a afrontar l’impacte que la Covid-19 està tenint en altres països i en comunitats molt més vulnerables que les nostres.

Estem sent canalitzadors d’un corrent social de solidaritat poques vegades experimentada abans, que ens fa créixer en responsabilitat a l’hora de gestionar els recursos que ens confien donants privats i empreses col·laboradores per a remeiar les condicions de greu precarietat a les quals s’enfronten milions de persones vulnerables. Agraïm aquest dipòsit massiu de confiança, que ens obliga a reforçar encara més si cap als nostres criteris de control auster dels recursos i el compromís amb la transparència.

Les lliçons apreses de l’anterior crisi ens estan ajudant a orientar millor les nostres respostes en un doble pla. En el terreny de l’acció social, el virus ens exigeix articular respostes immediates i eficaces a les necessitats urgents dels qui estan veient com les seves expectatives de futur s’enfonsen davant l’impacte devastador d’aquesta pandèmia. I en l’àmbit de la incidència política, a liderar una acció inspirada en els principis de la Doctrina Social de l’Església que permeti l’adopció de mesures legals i polítiques que garanteixin ara i el futur els drets de les persones empobrides. Apostem perquè aquesta crisi sigui una oportunitat i no, com en casos precedents, una ocasió perduda per a establir les bases d’un Estat al servei del bé comú, que incorpori d’una vegada per sempre als descartats com a ciutadans en plenitud de drets i dignitat.

Apel·lem des d’aquesta Assemblea a l’esforç i cooperació de tots, des dels poders públics i els agents econòmics i socials a les organitzacions del tercer sector social, les comunitats cristianes i tota la ciutadania. Necessitem, per a sortir reforçats com a societat, adoptar tant a la vida pública i social com en la intimitat de les nostres vides diàries, el millor de les lliçons que es desprenen d’aquesta dolorosa etapa de confinament: el valor del públic, el comunitari i el bé comú, la riquesa de redescobrir el més pròxim i la capacitat de solidaritat i suport que continua latent en els espais veïnals.

Com a Confederació, enmig d’aquesta situació tan dolorosa que estem travessant, acollim la invitació dels nostres Bisbes, amb motiu del dia de la Caritat, de ser testimonis de la fe, constructors de solidaritat, promotors de fraternitat i forjadors d’esperança.

Madrid, 26 de juny de 2020.

La Asamblea General de Cáritas apuesta por «ser testigos de la fe, constructores de solidaridad y promotores de fraternidad»

Cáritas. 29 de junio de 2020.- En un formato inédito, marcado por las normas de distanciamiento social, Cáritas Española celebró el pasado viernes por tele-conexión su LXXVIII Asamblea General, una cita en la que, también por primera vez, participaron el nuncio en España, monseñor Bernardito Auza, junto a los presidentes de Cáritas Europa monseñor Michael Landau, y de Cáritas Internationalis, cardenal Luis Antonio Tagle.

Junto a ellos, a la Asamblea asistieron también el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella; el secretario general de la CE, monseñor Luis Argüello; monseñor Atilano Rodríguez, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana; y monseñor Jesús Fernández, presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social, y acompañante de Cáritas.

Por parte de Cáritas, además de los miembros natos de la Asamblea (directores y delegados episcopales de las 70 Cáritas Diocesanas), intervinieron en la misma de manera activa en el desarrollo de la misma su presidente, Manuel Bretón; el delegado episcopal, Vicente Martín Muñoz; y la secretaria general, Natalia Peiro, que se presentó su Informe anual.

En su saludo a los participantes, monseñor Omella animó a “seguir el ejemplo de Tobías y no desviar la mirada de los pobres y a trabajar por las tres `T´ en las que el Papa Francisco insiste: trabajar por la dignidad de las personas para que todos tengan un trabajo, un techo y una tierra”.

Monseñor Rodríguez, por su parte, recordó que además de “ayudar a las necesidades materiales de muchas personas, también tendremos que cuidar su corazón, acompañar su soledad, fortalecer su ilusión y colaborar en la recreación de un nuevo mundo y una nueva forma de vivir”.

“Creo que nunca hemos estado tan unidos –señaló el presidente de Cáritas— y que pocas veces antes se nos ha percibido como una confederación tan compacta, rocosa en sus ideales, y ágil y diversa en su acción diaria, que tiene muy claro el objetivo común, que es luchar por los olvidados y quienes más sufren, y seguir el Evangelio”.

Además de los temas estatutarios ordinarios —aprobación de cuentas y avance de la programación para el año próximo—, los participantes en la Asamblea reflexionaron sobre los retos que como sociedad y para Cáritas tiene esta crisis sanitaria y social, de profundo impacto social y económico, y la nueva situación en la que nos encontramos.

Al término de las sesiones de trabajo, los participantes aprobaron por aclamación una Declaración final en la que apuestan “en medio de esta situación tan dolorosa que estamos atravesando, a ser testigos de la fe, constructores de solidaridad, promotores de fraternidad y forjadores de esperanza”. Este es el texto íntegro de la misma.

LXXVIII ASAMBLEA GENERAL

Declaración final

La profunda crisis sanitaria, social y económica causada por el impacto del coronavirus ha estado muy presente en el desarrollo de esta Asamblea General, en la que nos ha inspirado el espíritu genuino del preámbulo de la constitución pastoral Gaudium et Spes, donde se apela a “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren”.

Hemos sido testigo de tristezas e incertidumbre, pero también nuestras Cáritas han sido expresión de los gozos y las esperanzas transmitidos mano a mano por esa gran familia de discípulos de Cristo y ciudadanos de a pie que han encontrado en su corazón “el eco de lo verdaderamente humano”. Un clamor que se manifiesta a través de la fraternidad y de esa capacidad para sacar de nosotros mismos lo mejor en tiempos recios y compartir gratis lo que gratis hemos recibido a través del Mandamiento del Amor.

Nuestra Asamblea quiere hacer un profundo reconocimiento de gratitud, por sus testimonios de vida plena y fecunda que “brillarán como centellas que se propagan en un cañaveral” (Sab 2, 23-3, 9), a todas las personas que han fallecido y a quienes han perdido a sus seres queridos

Hemos compartido en esta Asamblea los retos que esta pandemia está suponiendo para toda nuestra Confederación al abocarnos a una crisis devastadora que ha irrumpido con todo su ímpetu en nuestros proyectos. Gracias a los aprendizajes acumulados en los últimos años dentro de los procesos de formación continua y de calidad de todos nuestros niveles organizativos y territoriales, ha sido posible reorientar nuestras respuestas con la agilidad requerida para acompañar a un volumen creciente de demandas de emergencia.

Y ha sido nuestro voluntariado quien, con el apoyo inestimable de las personas contratadas, ha conjugado de manera admirable la calidez con la calidad para multiplicarse en unas acciones de acogida, escucha y respuesta cada vez mayores y más exigentes, sin menoscabo de las condiciones de prevención sanitaria y distancia social que han añadido complejidad a su trabajo. Su dedicación impagable, testimonio real de que “donde hay caridad y amor, allí está Dios”, merece nuestro reconocimiento profundo y gratitud.

El coronavirus está poniendo de manifiesto la naturaleza eminentemente voluntaria de Cáritas y la gratuidad de su misión samaritana como servicio organizado de la caridad, que, como no hemos dejado de repetir a lo largo de estos meses, “no cierra nunca”. El carácter global de esta pandemia ha situado, además, a Cáritas, por primera vez en su historia, ante la necesidad de responder de manera simultánea a los efectos de una emergencia dentro y fuera de nuestro país. El coronavirus está poniendo a prueba nuestras estrategias de cooperación fraterna y la capacidad de nuestra Confederación para visibilizar las llamadas de ayuda que muchas Cáritas del Sur nos lanzan para afrontar el impacto que la Covid-19 está teniendo en otros países y en comunidades mucho más vulnerables que las nuestras.

Estamos siendo canalizadores de una corriente social de solidaridad pocas veces experimentada antes, que nos hace crecer en responsabilidad a la hora de gestionar los recursos que nos confían donantes privados y empresas colaboradoras para remediar las condiciones de grave precariedad a las que se enfrentan millones de personas vulnerables. Agradecemos este depósito masivo de confianza, que nos obliga a reforzar aún más si cabe nuestros criterios de control austero de los recursos y el compromiso con la transparencia.

Las lecciones aprendidas de la anterior crisis nos están ayudando a orientar mejor nuestras respuestas en un doble plano. En el terreno de la acción social, el virus nos exige articular respuestas inmediatas y eficaces a las necesidades urgentes de quienes están viendo cómo sus expectativas de futuro se hunden ante el impacto devastador de esta pandemia. Y en el ámbito de la incidencia política, a liderar una acción inspirada en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia que permita la adopción de medidas legales y políticas que garanticen ahora y el futuro los derechos de las personas empobrecidas. Apostamos por que esta crisis sea una oportunidad y no, como en casos precedentes, una ocasión perdida para sentar las bases de un Estado al servicio del bien común, que incorpore de una vez por todas a los descartados como ciudadanos en plenitud de derechos y dignidad.

Apelamos desde esta Asamblea al esfuerzo y cooperación de todos, desde los poderes públicos y los agentes económicos y sociales a las organizaciones del tercer sector social, las comunidades cristianas y toda la ciudadanía. Necesitamos, para salir reforzados como sociedad, adoptar tanto en la vida pública y social como en la intimidad de nuestras vidas diarias, lo mejor de las lecciones que se desprenden de esta dolorosa etapa de confinamiento: el valor de lo público, lo comunitario y el bien común, la riqueza de redescubrir lo más cercano y la capacidad de solidaridad y apoyo que sigue latente en los espacios vecinales.

Como Confederación, en medio de esta situación tan dolorosa que estamos atravesando, acogemos la invitación de nuestros Obispos, con motivo del día de la Caridad, de ser testigos de la fe, constructores de solidaridad, promotores de fraternidad y forjadores de esperanza.

Madrid, 26 de junio de 2020.

#alesfosques

17.450€ de 25.000€ recaptat
Informació Personal

Altres
Terms

Import de la donació: 100,00€

También puedes realizar una Transferencia o un Bizum
ES36 2100 0018 1702 0051 6790 ///BIZUM 33449 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *