La covid-19 desvia l’atenció dels governs i condueix a una major explotació de les víctimes de tracta

En el Dia mundial contra el tràfic de persones, Caritas Internationalis i COATNET * insten els governs a intensificar els esforços per identificar les víctimes del tràfic i l’explotació, el nombre augmenta de manera preocupant a causa de la pandèmia de COVID-19.

El secretari general de Càritas Internationalis, Aloysius John, ha declarat que “en aquest moment de COVID-19, denunciem una realitat preocupant per a les persones vulnerables i l’augment denunciem una realitat preocupant per l’augment del risc de ser víctima de tracta per a les persones en situació de vulnerabilitat. L’atenció enfocada a la pandèmia no ha d’evitar que tinguem cura de les persones més vulnerables a la tracta i l’explotació. I això és el que les organitzacions locals membres de Càritas i COATNET estan fent arreu del món, juntament amb altres organitzacions de la societat civil, proporcionant xarxes de seguretat molt necessàries per a les víctimes de tràfic i explotació, fins i tot durant la pandèmia, i acompanyant-les en les seves dificultats, oferint-los suport social, mèdica, legal i psicològica”.

La confederació catòlica, amb 162 organitzacions membres, i la xarxa cristiana contra el tràfic de persones diuen que la pandèmia global ha enfocat l’atenció dels governs cap a la salut, però al mateix temps no es va prestar prou atenció al dany col·lateral de la pandèmia a curs, especialment en els migrants. I treballadors del sector informal, que ara estan més exposats a la tracta i l’explotació. Caritas Internationalis i COATNET també demanen mesures urgents i específiques per donar suport als treballadors en els sectors informals, com el treball domèstic, l’agricultura i la construcció, on es poden trobar els treballadors més vulnerables (és a dir, persones en situació administrativa irregular).

Segons l’Organització Internacional del Treball (OIT), en l’actualitat hi ha més de 40 milions de persones al nostre món que són víctimes del tràfic i l’explotació. Una situació ja crítica, que l’actual crisi de salut s’ha agreujat, a causa de la manca d’inseguretat en l’habitatge i l’ocupació com a resultat de les mesures governamentals per evitar la propagació de COVID-19.

La manca de llibertat de moviment causada per la tancada i les restriccions en els viatges significa que les víctimes de tracta en molts països tenen menys possibilitats d’escapar i trobar ajuda quan es troben en situacions contra la seva voluntat. Entre ells, hi ha moltes víctimes del tràfic amb fins d’explotació sexual. Les treballadores domèstiques s’enfronten més riscos econòmics, i també física i psicològicament, ja que estan encara més aïllades de la societat durant la pandèmia. Gabriel Hatti, president de l’oficina regional de Càritas Orient Mitjà i Àfrica de nord, destaca la difícil situació experimentada al Líban i altres països de l’Orient Mitjà per “molts filipins i altres treballadors estrangers, que estan lluitant per tornar a casa després de perdre el seu treball a causa de la COVID -19 pandèmia i l’actual crisi econòmica. Ara s’estan alineant davant dela seva ambaixada, sense cap protecció social, o psicològica i molts d’ells ni tan sols tenen un estatus legal”.

Les mesures restrictives sobre els desplaçaments signifiquen que és més difícil per a les associacions i les autoritats identificar casos de tràfic i explotació.

Altres riscos esmentats inclouen l’augment de la violència contra els nens i les nenes que pateixen delictes d’assetjament i abús digital d’abús i explotació durant el tancament dels centres educatius en llars amb poca supervisió dels pares. En un moment durant el confinament a l’Índia, per exemple, es van reportar a les autoritats 92.000 casos d’abús infantil en el transcurs de només 11 dies. Els nens de famílies econòmicament vulnerables també es poden veure obligats a pidolar als carrers, enfrontant un alt risc d’explotació.

“Les víctimes del tràfic de persones necessiten atenció immediata. En aquesta època de COVID-19, Caritas Internationalis i COATNET insten els governs a proporcionar accés a la justícia i als serveis bàsics, en particular cases d’acollida i línies 24 hores d’atenció i denúncia, i també a establir mesures urgents i específiques per a donar suport als treballadors en els sectors informals. De la mateixa manera fem una crida a les institucions i organitzacions de la societat civil per protegir les nenes i nens de l’abús i l’explotació, també a través d’Internet i els nous mitjans de comunicació, i demanem a totes les persones que estiguin atentes i denunciïn els casos de tràfic i explotació de persones”, ha afegit Aloysius John.

COATNET és la xarxa de 46 organitzacions cristianes dedicades a combatre el tràfic de persones. És una xarxa global i comprèn Caritas, altres organitzacions de l’Església Catòlica, com les Conferències Episcopals i les congregacions religioses, així com organitzacions d’altres denominacions cristianes. La xarxa ofereix oportunitats perquè els seus membres intercanviïn coneixements i experiències, així com per desenvolupar accions conjuntes i defensa en nom dels membres. www.coatnet.org

a covid-19 desvía la atención de los gobiernos y conduce a una mayor explotación de las víctimas de trata

En el Día mundial contra la trata de personas, Caritas Internationalis y COATNET* instan a los gobiernos a intensificar los esfuerzos para identificar a las víctimas de la trata y la explotación, cuyo número aumenta de manera preocupante debido a la pandemia de COVID-19.

El secretario general de Caritas Internationalis, Aloysius John, ha declarado que “en este momento de COVID-19, denunciamos una realidad preocupante para las personas vulnerables y el aumento denunciamos una realidad preocupante para el aumento del riesgo de ser víctima de trata para las personas en situación de vulnerabilidad. La atención enfocada a la pandemia no debe evitar que cuidemos de las personas más vulnerables a la trata y la explotación. Y esto es lo que las organizaciones locales miembros de Caritas y COATNET están haciendo en todo el mundo, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, proporcionando redes de seguridad muy necesarias para las víctimas de trata y explotación, incluso durante la pandemia, y acompañándolas en sus dificultades, ofreciéndoles apoyo social, médica, legal y psicológica «.

La confederación católica, con 162 organizaciones miembros, y la red cristiana contra la trata de personas dicen que la pandemia global ha enfocado la atención de los gobiernos hacia la salud, pero al mismo tiempo no se prestó suficiente atención al daño colateral de la pandemia en curso, especialmente en los migrantes. y trabajadores del sector informal, que ahora están más expuestos a la trata y la explotación. Caritas Internationalis y COATNET también piden medidas urgentes y específicas para apoyar a los trabajadores en los sectores informales, como el trabajo doméstico, la agricultura y la construcción, donde se pueden encontrar los trabajadores más vulnerables (es decir, personas en situación administrativa irregular).

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la actualidad hay más de 40 millones de personas en nuestro mundo que son víctimas de la trata y la explotación. Una situación ya crítica, que la actual crisis de salud ha agravado, debido a la falta de inseguridad en la vivienda y el empleo como resultado de las medidas gubernamentales para evitar la propagación de COVID-19.

La falta de libertad de movimiento causada por el encierro y las restricciones en los viajes significa que las víctimas de trata en muchos países tienen menos posibilidades de escapar y encontrar ayuda cuando se encuentran en situaciones contra su voluntad. Entre ellos, hay muchas víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Las trabajadoras domésticas enfrentan mayores riesgos económicos, y también física y psicológicamente, ya que están aún más aisladas de la sociedad durante la pandemia. Gabriel Hatti, presidente de la oficina regional de Caritas Medio Oriente y África del Norte, destaca la difícil situación experimentada en el Líbano y otros países de Medio Oriente por «muchos filipinos y otros trabajadores extranjeros, que están luchando por regresar a casa después de perder su trabajo debido a la COVID -19 pandemia y la actual crisis económica. Ahora se están alineando frente a sus embajadas, sin ninguna protección social, o psicológica y muchos de ellos ni siquiera tienen un estatus legal”.

Las medidas restrictivas sobre los desplazamientos significan que es más difícil para las asociaciones y las autoridades identificar casos de trata y explotación.

Otros riesgos citados incluyen el aumento de la violencia contra los niños y las niñas que sufren delitos de acoso y abuso digital de abuso y explotación durante el cierre de los centros educativos en hogares con poca supervisión de los padres. En un momento durante el confinamiento en la India, por ejemplo, se reportaron a las autoridades 92.000 casos de abuso infantil en el transcurso de solo 11 días. Los niños de familias económicamente vulnerables también pueden verse obligados a mendigar en las calles, enfrentando un alto riesgo de explotación.

“Las víctimas de la trata de personas necesitan atención inmediata. En esta época de COVID-19, Caritas Internationalis y COATNET instan a los gobiernos a proporcionarles acceso a la justicia y a los servicios básicos, en particular casas de acogida y líneas 24 horas de atención y denuncia, y también a establecer medidas urgentes y específicas para apoyar a los trabajadores en los sectores informales. De la misma forma llamamos a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil para proteger a las niñas y niños del abuso y la explotación, también a través de Internet y los nuevos medios de comunicación, y pedimos a todas las personas que estén atentas y denuncien los casos de trata y explotación de personas”, agregó Aloysius John.

COATNET es la red de 46 organizaciones cristianas dedicadas a combatir la trata de personas. Es una red global y comprende Caritas, otras organizaciones de la Iglesia Católica, como las Conferencias Episcopales y las congregaciones religiosas, así como organizaciones de otras denominaciones cristianas. La red brinda oportunidades para que sus miembros intercambien conocimientos y experiencias, así como para desarrollar acciones conjuntas y defensa en nombre de los miembros. www.coatnet.org

Som el que donem. Som amor.

27.581€ de 30.000€ recaptat
Selecciona el mètode de pagament
Vull desgravar
Accepto rebre informació
He llegit i accepto l' avís
Informació Personal

Import de la donació: 20,00€

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

CatalanSpanish