Dia de les Persones Grans: La Taula Estatal reivindica una llei integral

Amb motiu del Dia internacional de les persones Grans, que se celebra l’1 d’octubre a tot el món, la Taula Estatal pels Drets de les Persones Grans presenta un Manifest 2020 amb les principals reivindicacions del moviment de majors a Espanya i un crit d’atenció davant la vulneració de drets soferta amb motiu de la pandèmia de la COVID. En el Manifest es reivindica la necessitat i la urgència de dissenyar polítiques públiques i estratègies d’intervenció des d’un enfocament basat en drets, en les quals es potenciï l’empoderament de les persones majors i amb discapacitat, es compti amb la seva opinió i s’abandoni l’enfocament assistencial i proteccionista de les polítiques dirigides a elles. La taula estatal reivindica un canvi en el model de cures, una llei integral per als drets de les persones grans la reforma de la llei d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i una Convenció internacional de Nacions Unides sobre els drets de les persones Grans.

La crisi provocada per la pandèmia de la covid-19 ha tingut un impacte desproporcionat sobre les persones majors i ha evidenciat una profunda crisi estructural en el sistema de cures de llarga durada i en les residències, així com una falta de respostes adequades a les seves necessitats i drets per part dels poders públics.

Per això, la Taula Estatal dels Drets de les Persones Grans, exigeix garantir els drets i millorar la qualitat de vida de les persones majors, especialment en el cas d’aquelles que es troben en situació de pobresa, exclusió social o viuen en el medi rural.

Reivindicacions en el Dia internacional de les persones majors, davant el debat social sobre el model de cures

Davant l’actual situació que estem vivint, les organitzacions de la Mesa Estatal pels Drets de les Persones Grans volen recordar que és fonamental garantir el dret i l’accés a la sanitat pública de totes les persones majors, en igualtat amb la resta dels ciutadans, i reforçar els serveis professionals d’atenció domiciliària i teleassistència, entre altres, incloent-hi al medi rural.

Per a això, les organitzacions proposen reforçar i dissenyar les polítiques públiques dirigides a les persones majors des d’un enfocament basat en drets i no en un enfocament merament assistencial que garanteixi la dignitat de totes les persones independentment de les seves circumstàncies. La Mesa Estatal proposa al govern i els partits polítics l’elaboració d’una Llei integral per als drets de les persones majors, redissenyar el SAD (Servei d’Atenció a domicili), per a configurar, al costat d’ell, un conjunt de serveis integrats per a l’atenció en domicilis que proporcionin atenció primària, teleassistència, suport a les famílies, centres de dia, el desenvolupament de l’assistència personal i la participació del voluntariat i altres iniciatives.

Les organitzacions de la Mesa Estatal no creuen convenient crear nous recursos assistencials de mitjana o llarga estada, sociosanitaris o de cures intermèdies, i proposa canviar el model sanitari actual, basat en l’atenció d’aguts, i proporcionar suports diferents dels existents, a més d’apostar per la innovació i les noves tecnologies. D’altra banda, creuen imprescindible professionalitzar el sector de les cures millorant la formació de les i els professionals i dels i les cuidadores no professionals, als qui se’ls ha de facilitar també els mitjans i els suports necessaris. Entre aquests suports, destaquen la conciliació familiar i ajudes per a la reincorporació al mercat laboral que afavoreixin la cura de les persones majors en el seu entorn familiar, evitant la institucionalització. A més, manifesten que és fonamental apostar pel tercer sector d’acció social sense ànim de lucre per a la cobertura de serveis socials, enfront d’altres entitats amb finalitats lucratives.

Així mateix, consideren indispensable reformar la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per a adaptar les prestacions a la nova realitat i demanda de cures, i posar en marxa política públiques dirigides a evitar la discriminació dels majors per raó d’edat, en la qual es destaqui el valor i l’ètica de les cures, es promogui l’envelliment actiu i l’exercici dels seus drets, com l’accés a l’educació, el transport, l’habitatge o a la tecnologia.

També consideren necessari apostar per un nou model residencial de residències i altres tipus d’allotjaments basats en iniciatives de les mateixes persones majors en els quals, a més de garantir-se l’atenció des del SNS (Sistema Nacional de Salut), es treballi amb un enfocament d’atenció centrat en la persona, on pugui prestar-se el SAD.

En aquest sentit, les organitzacions exigeixen incloure en els pressupostos de l’Estat i de les Comunitats Autònomes recursos econòmics que permetin millorar l’atenció de les necessitats de les persones majors i fer un seguiment d’ofici d’aquelles situacions de vulnerabilitat i indefensió que poguessin patir.

Finalment, com en cada comunicació de la Mesa Estatal pels Drets de les Persones Grans, les organitzacions reivindiquen que, des d’Espanya, se secundi de manera ferma una Convenció internacional sobre els drets de les persones majors per part de Nacions Unides.

Día de las Personas Mayores: La Mesa Estatal reivindica una ley integral

Con motivo del Día internacional de las personas mayores, que se celebra el 1 de octubre en todo el mundo, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores presenta un Manifiesto 2020 con las principales reivindicaciones del movimiento de mayores en España y una llamada de atención ante la vulneración de derechos sufrida con motivo de la pandemia del COVID. En el Manifiesto se reivindica la necesidad y la urgencia de diseñar políticas públicas y estrategias de intervención desde un enfoque basado en derechos, en las que se potencie el empoderamiento de las personas mayores y con discapacidad, se cuente con su opinión y se abandone el enfoque asistencial y proteccionista de las políticas dirigidas a ellas. La mesa estatal reivindica un cambio en el modelo de cuidados, una ley integral para los derechos de las personas mayores, la reforma de la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y una Convenció internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores.

La crisis provocada por la pandemia de la covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las personas mayores y ha evidenciado una profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración y en las residencias, así como una falta de respuestas adecuadas a sus necesidades y derechos por parte de los poderes públicos.

Por ello, la Mesa Estatal de los Derechos de las Personas Mayores, exige garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente en el caso de aquellas que se encuentran en situación de pobreza, exclusión social o viven en el medio rural.

Reivindicaciones en el Día internacional de las personas mayores, ante el debate social sobre el modelo de cuidados

Ante la actual situación que estamos viviendo, las organizaciones de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores quieren recordar que es fundamental garantizar el derecho y el acceso a la sanidad pública de todas las personas mayores, en igualdad con el resto de los ciudadanos, y reforzar los servicios profesionales de atención domiciliaria y teleasistencia, entre otros, incluyendo al medio rural.

Para ello, las organizaciones proponen reforzar y diseñar las políticas públicas dirigidas a las personas mayores desde un enfoque basado en derechos y no en un enfoque meramente asistencial que garantice la dignidad de todas las personas independientemente de sus circunstancias. La Mesa Estatal propone al gobierno y los partidos políticos la elaboración de una Ley integral para los derechos de las personas mayores, rediseñar el SAD (Servicio de Atención a Domicilio), para configurar, junto a él, un conjunto de servicios integrados para la atención en domicilios que proporcionen atención primaria, teleasistencia, apoyo a las familias, centros de día, el desarrollo de la asistencia personal y la participación del voluntariado y otras iniciativas.

Las organizaciones de la Mesa Estatal no creen conveniente crear nuevos recursos asistenciales de media o larga estancia, sociosanitarios o de cuidados intermedios, y propone cambiar el modelo sanitario actual, basado en la atención de agudos, y proporcionar apoyos distintos a los existentes, además de apostar por la innovación y las nuevas tecnologías. Por otro lado, creen imprescindible profesionalizar el sector de los cuidados mejorando la formación de las y los profesionales y de los y las cuidadoras no profesionales, a quienes se les debe facilitar también los medios y los apoyos necesarios. Entre estos apoyos, destacan la conciliación familiar y ayudas para la reincorporación al mercado laboral que favorezcan el cuidado de las personas mayores en su entorno familiar, evitando la institucionalización. Además, manifiestan que es fundamental apostar por el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro para la cobertura de servicios sociales, frente a otras entidades con fines lucrativos.

Así mismo, consideran indispensable reformar la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, para adaptar las prestaciones a la nueva realidad y demanda de cuidados, y poner en marcha políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores por razón de edad, en la que se destaque el valor y la ética de los cuidados, se promueva el envejecimiento activo y el ejercicio de sus derechos, como el acceso a la educación, el transporte, la vivienda o a la tecnología.

También consideran necesario apostar por un nuevo modelo habitacional de residencias y otros tipos de alojamientos basados en iniciativas de las propias personas mayores en los que, además de garantizarse la atención desde el SNS (Sistema Nacional de Salud), se trabaje con un enfoque de atención centrado en la persona, donde pueda prestarse el SAD.

En este sentido, las organizaciones exigen incluir en los presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas recursos económicos que permitan mejorar la atención de las necesidades de las personas mayores y hacer un seguimiento de oficio de aquellas situaciones de vulnerabilidad e indefensión que pudiesen padecer.

Finalmente, como en cada comunicación de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, las organizaciones reivindican que, desde España, se apoye de manera firme una Convención internacional sobre los derechos de las personas mayores por parte de Naciones Unidas.

Portadors de petits miracles

0€ de 25.000€ recaptat
Informació Personal

Altres
Terms

Import de la donació: 100,00€

Tambè pots realitzar una Transferència o un Bizum

ES36 2100 0018 1702 0051 6790

BIZUM 33449

Si fas una transferència o BIZUM envia’ns les teves dades personals i el comprovant de la transferència a caritas.cdurgell@caritas.es o al whatsapp +34622470683

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *