Jornada Mundial pel Treball Decent.

MANIFEST DE LA INICIATIVA ESGLÉSIA PEL TREBALL DECENT (ITD)

ENS MOVEM PEL TREBALL DECENT

Per sisè any consecutiu, les organitzacions que integrem la Iniciativa Església pel Treball Decent (ITD) reivindiquem i celebrem el 7 d’octubre, la Jornada Mundial pel Treball Decent, per fer visible la precarietat que pateix el món del treball, augmentada per la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia mundial de la COVID-19.

La crisi de la pandèmia ha posat en relleu les debilitats estructurals de l’Estat de benestar al nostre país i la necessitat de treball decent pel desenvolupament d’una societat fraterna.

Aquesta crisi ens ha ensenyat que es pot consumir menys i millor i que el servei d’aquells oficis menys valorats, social i econòmicament són els que sostenen la vida i la cura comunitari.

La realitat en què ens trobem està visibilitzant les conseqüències d’un model productiu incapaç de generar ocupació amb alt valor afegit i marcat per les altes taxes de precarietat laboral. Amb llocs de treball que es destrueixen, xifres de ERTE i atur disparades, protecció social que no està arribant als qui tenen dret (com en el cas de l’ ingrés mínim vital o la prestació per les empleades de la llar) i milers de persones sense possibilitat d’accés a la mateixa per exercir la seva activitat en l’economia submergida.

Massa llocs de treball considerats essencials mantenen condicions laborals tan precàries que algunes vegades freguen la vulneració de drets i moltes, la impossibilitat de sosteniment de la vida. Això està suposant que moltes persones es vegin abocades a acudir als serveis socials públics, als recursos socials de les organitzacions de l’Església o de la ajuda de les comunitats parroquials i veïnals per poder subsistir.

És aquí on s’ha manifestat la major experiència de solidaritat i suport comú que hem descobert en aquesta circumstància tan extraordinària, una experiència d’unitat en l’adversitat que ha fet que ens moguem pel bé comú. Hem de valorar el treball humà en la mesura que ens dignifica com a filles i fills de Déu, corresponsables amb la cura de la vida i la creació.

“Avui he començat a treballar, el primer dia de treball ha estat dur. En el meu contracte figura una jornada real de quatre hores i mitja, i en realitat han estat gairebé nou …, amb molta pressió per part de el cap, i gairebé cap comunicació “.

Aquest podria ser el cas de qualsevol persona, home o dona, jove o adulta …, amb necessitat d’un salari per poder menjar, viure, sustentar a una família …

Sensibles a aquesta realitat, som conscients que necessitem moure’ns en comunitat, unir esforços, buscar suports i seguir reclamant un treball decent i de justícia social que faci sentir la nostra veu en els nostres barris, davant les organitzacions sindicals i en les institucions de govern.

Davant d’aquestes situacions necessitem alçar la veu, barallar i lluitar cada vegada amb més força perquè el treball decent sigui possible, necessitem una esperança que ens permeti veure l’horitzó a través d’aquestes situacions que pateix el món de la feina.

Ens movem pel treball decent, mou-te amb nosaltres perquè aquest compromís ens humanitza.

Instem a adoptar les mesures necessàries per aconseguir que el treball decent sigui una realitat accessible per a tothom, amb condicions que permetin mantenir una vida digna i que la protecció social arribi a totes les persones que ho necessiten.

Per això, en aquesta Jornada Mundial, en Església pel Treball Decent, ens movem i reivindiquem:

●  Apostar per un nou sistema productiu, capaç de generar llocs de treball amb alt valor afegit i que posi la persona en el centre.

●  Aconseguir el reconeixement social i laboral de les ocupacions essencials per a la vida i que aquestes tinguin unes condicions laborals dignes que permetin a les persones sortir de la pobresa.

●  Reconèixer el dret a la protecció social sense que estigui supeditat a la vida laboral.

● Garantir que l’ingrés mínim vital sigui una realitat per a les persones que  ho necessiten,dotant a les institucions dels recursos necessaris per a la seva gestió.

● Assegurar la percepció del subsidi extraordinari a les treballadores de la llar i que es reconegui el seu dret a la prestació per desocupació a l’igual que per la resta de persones treballadores.

Com moviments d’Església, en ITD treballem en equip per tal de fer visible la lluita per aconseguir que el treball decent sigui cada dia més real en la vida de les persones i respectuós amb la casa comuna. “Per a l’Església no es tracta només de predicar l’Evangeli …, sinó d’assolir i transformar amb la força de l’Evangeli … “(Pau VI)

Us animem a participar en els actes reivindicatius i de celebració en totes les places i parròquies de les diòcesis, en la seva organització i difusió.

Jornada Mundial por el Trabajo Decente


MANIFIESTO DE LA INICIATIVA IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE (ITD)

NOS MOVEMOS POR EL TRABAJO DECENTE

Por sexto año consecutivo, las organizaciones que integramos la Iniciativa Iglesia por el Trabajo

Decente (ITD) reivindicamos y celebramos el 7 de octubre, la Jornada Mundial por el Trabajo

Decente, para hacer visible la precariedad que sufre el mundo del trabajo, aumentada por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial de la COVID-19. La crisis de la pandemia ha puesto de relieve las debilidades estructurales del Estado de bienestar en España y la necesidad del trabajo decente para el desarrollo de una sociedad fraterna. Esta crisis nos ha enseñado que se puede consumir menos y mejor, que el servicio de aquellos oficios menos valorados, social y económicamente son los que sostienen la vida y el cuidado comunitario.

La realidad en que nos encontramos está visibilizando las consecuencias de un modelo productivo incapaz de generar empleo con alto valor añadido y marcado por las altas tasas de precariedad laboral. Con empleos que se destruyen, cifras de ERTE y paro disparadas, protección social que no está llegando a quienes tienen derecho (como en el caso del ingreso mínimo vital o la prestación para las empleadas de hogar) y miles de personas sin posibilidad de acceso a la misma por ejercer su actividad en la economía sumergida. Demasiados empleos considerados esenciales mantienen condiciones laborales tan precarias que algunas veces rozan la vulneración de derechos y muchas la imposibilidad del sostenimiento de la vida. Esto está suponiendo que multitudes se vean abocadas a acudir a los servicios sociales públicos, a los recursos sociales de las organizaciones de la Iglesia o a la ayuda de las comunidades parroquiales y vecinales para poder subsistir. Es aquí donde se ha manifestado la mayor experiencia de solidaridad y apoyo común que hemos descubierto en esta circunstancia tan extraordinaria, una experiencia de unidad en la adversidad que ha hecho que nos movamos por el bien común. Tenemos que valorar el trabajo humano en la medida que nos dignifica como hijas e hijos de Dios, corresponsables con el cuidado de la vida y la creación.

“Hoy he empezado a trabajar, el primer día de trabajo ha sido duro. En mi contrato figura una jornada real de cuatro horas y media, y en realidad han sido casi nueve…, con mucha presión por parte del jefe, y casi ninguna comunicación”. Este podría ser el caso de cualquier persona, hombre o mujer, joven o adulta…, con necesidad de un salario para poder comer, vivir, sustentar a una familia…

Sensibles a esta realidad, somos conscientes que necesitamos movernos en comunidad, aunar esfuerzos, buscar apoyos y seguir reclamando un trabajo decente y de justicia social que haga oír nuestra voz en nuestros barrios, ante las organizaciones sindicales y en las instituciones de gobierno.

Ante estas situaciones necesitamos alzar la voz, pelear y luchar cada vez con más fuerza para que el trabajo decente sea posible, necesitamos una esperanza que nos permita ver el horizonte a través de estas situaciones que padece el mundo del trabajo. Nos movemos por el trabajo decente, muévete con nosotros y nosotras porque este compromiso nos humaniza.

Urgimos a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible para todas las personas, con condiciones que permitan mantener una vida digna y que la protección social llegue a todas las personas que lo necesitan.

Por eso, en esta Jornada Mundial, en Iglesia por el Trabajo Decente, nos movemos y reivindicamos:

● Apostar por un nuevo sistema productivo, capaz de generar empleos con alto valor añadido y

que ponga a la persona en el centro.

● Lograr el reconocimiento social y laboral de los empleos esenciales para la vida y que estos

tengan unas condiciones laborales dignas que permitan a las personas salir de la pobreza.

● Reconocer el derecho a la protección social sin que esté supeditado a la vida laboral.

● Garantizar que el ingreso mínimo vital sea una realidad para las personas que lo necesitan,

dotando a las instituciones de los recursos necesarios para su gestión.

● Asegurar la percepción del subsidio extraordinario a las trabajadoras de hogar y que se reconozca su derecho a la prestación por desempleo al igual que para el resto de personas trabajadoras.

Como movimientos de Iglesia, en ITD trabajamos en equipo con el fin de visibilizar la lucha por conseguir que el trabajo decente sea cada día más real en la vida de las personas y respetuoso con la casa común. “Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio…, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio…” (Pablo VI)

Os animamos a participar en los actos reivindicativos y celebrativos en todas las plazas y parroquias de las diócesis, en su organización y difusión.

#alesfosques

17.450€ de 25.000€ recaptat
Informació Personal

Altres
Terms

Import de la donació: 100,00€

También puedes realizar una Transferencia o un Bizum
ES36 2100 0018 1702 0051 6790 ///BIZUM 33449 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *