16 d’octubre, Dia Mundial de l’Alimentació

Càritas reclama mesures estructurals per a garantir el dret a l’alimentació de les famílies vulnerables

Proposa cinc claus d’intervenció que dignifiquin l’accés a aquest dret, que s’està veient dificultat per l’impacte de la Covid-19

La pandèmia que estem assistint ha intensificat les situacions de vulnerabilitat que vivien moltes famílies al nostre país i que afecta seriosament l’accés a drets bàsics com és el de l’alimentació.

La celebració, el 16 d’octubre, del Dia Mundial de l’Alimentació, és un moment òptim per a prendre consciència de les causes estructurals que impedeixen a milers de famílies al nostre país accedir de manera plena a aquest dret, al qual l’actual pandèmia ve a afegir noves dificultats.

Causes estructurals agreujades per la Covid-19

Com alertàvem fa uns mesos a la llum de les dades obtingudes de la Consulta sobre l’impacte de la COVID-19 en les Càritas Diocesanes de tota Espanya, des de la irrupció de l’emergència sanitària i la declaració de l’Estat d’alarma el mes de març passat, es constata un increment del 77% en el nombre de demandes d’emergència rebudes pel conjunt de la xarxa confederal de Càritas en tota Espanya i d’un 57% en el de persones ateses.

Malgrat la gravetat de la situació actual, i que encara no podem mesurar amb precisió l’abast d’aquesta, el que sembla evident és que plou sobre mullat i que el context conjuntural de pandèmia ve a intensificar les realitats d’exclusió –i, en concret, les dificultats d’accés al dret a l’alimentació— que tenen el seu origen en causes estructurals. Una bona mostra d’això és la realitat dels treballadors pobres, que, segons l’Enquesta de Condicions de Vida 2019, afecta al 13,2% de la població amb ocupació, la qual cosa posa en evidència que aquestes situacions no són fruit de la conjuntura actual.

En aquesta mateixa línia, la garantia de l’accés al dret a l’alimentació té també un origen estructural, com són la desocupació i la precarització laboral, o els preus abusius en lloguers/compra d’habitatges (el 33.6% de les famílies en situació d’exclusió tenen despeses excessives en l’habitatge). Això significa que, una vegada descomptats les despeses fixes d’habitatge (lloguer o hipoteca, subministraments, etc.), aquestes famílies en situació vulnerable i amb recursos limitats queden per sota del llindar de pobresa, amb un accés a l’alimentació molt precari.

Greus repercussions socials

No tenir assegurat el dret a l’alimentació té repercussions importants per a tota la població, com demostren algunes dades significatives recollides per FOESSA en el seu VIII Informe: el 17,9% de les famílies han reduït les despeses en alimentació, el 7,7% no porten una dieta adequada i el 36% han reduït la seva despesa en vestit i calçat, tot això derivat de problemes econòmics (Dades EINSFOESSA 2018).

La vulneració d’aquest dret té major incidència en la població més vulnerable. Així, per exemple i a causa de problemes econòmics, el 45,1% famílies en situació d’exclusió s’han vist obligades a reduir les despeses en alimentació i el 63,6% han reduït la seva despesa en vestit i calçat.

Aquesta greu realitat comporta un canvi d’hàbits alimentosos, on no queden garantits els estàndards nutricionals ni en quantitat ni en qualitat. És el que succeeix, per exemple, amb el consum de productes frescos, que queden en segon pla, com a verdures, fruites, carns i peix, o els seus substituts en aquests últims casos per a dietes vegetarianes; a això s’afegeix menor possibilitat de cuinar i escalfar el menjar, etc. En resum, el 27.1% de famílies en situació d’exclusió no porten una dieta adequada per problemes econòmics.

I això té repercussions immediates en els grups de població més fràgil, com és el cas de bebès, nenes, nens i adolescents, i de mares embarassades i lactants. Si una alimentació saludable és necessària per a tota la població, en aquestes etapes un dèficit alimentós pot condicionar el creixement, no sols físic també cognitiu i psicològic.

Els seus efectes es mostren també en la possibilitat a patir malalties, tant físiques com emocionals. Per exemple –i encara que estigui relacionat amb la falta d’activitat física—, els riscos de sobrepès i d’obesitat, tan preocupant en etapes infantils.

Aquesta és la raó per la qual l’objectiu de garantir l’accés a l’alimentació no es pot solucionar amb ajudes descoordinades, puntuals, purament assistencials o d’emergència. Són necessàries, per contra, mesures polítiques estructurals, planificades i amb dotació econòmica adequada que permetin una nova comprensió del problema. I tot això amb una bona dosi de creativitat i solidaritat. En una societat com la nostra, no podem permetre’ns fer passos enrere.

Cinc claus per a dignificar la resposta a aquesta necessitat

En Càritas, i malgrat la situació generada per l’aparició de la Covid-19, apostem pel dret a l’alimentació, alineada amb una política estructural i coordinada que faciliti el canvi d’estructures. Es tracta de dignificar la resposta a aquesta necessitat bàsica de tantes famílies i que per a Càritas es basa en aquestes claus:

– Dignitat: no pot ser que estiguem responent a aquest problema de la mateixa manera que en dècades enrere. És necessari secundar-se en el reconeixement de la dignitat de cada persona i afavorir que cada família pugui anar a la compra com ho fem qualsevol de nosaltres, sense estigmes.

– Autonomia i llibertat: que cada qui pugui consumir segons el seu pressupost, hàbits, religió, etc., i pugui decidir el que necessita comprar i on desitja fer-ho. Les targetes solidàries desenvolupades per nombroses Càritas Diocesanes són una bona pràctica que sembla avançar cap a aquest objectiu.

– Inclusió: que els més petits de la casa vegin l’exercici de fer la compra o alimentar-se com un acte quotidià en igualtat de condicions que el fan els seus companys. De la mateixa manera que, per diferents motius, comprarem roba a una botiga de ModaRe —donant una segona oportunitat a roba que d’una altra manera quedaria en un contenidor—, puguem adquirir productes alimentaris en botigues obertes i no, com fins ara, que disposem d’espais sols dedicats a població vulnerable, la qual cosa suposa cert risc de segregació social.

– Sostenibilitat: partint de la nostra responsabilitat personal i col·lectiva amb la crisi climàtica i mediambiental actual, volem bastir ponts amb altres entitats socials, el sector empresarial i les Administracions públiques per a abordar la urgent gestió del balafiament alimentari. Aquest nou moviment en nom de l’aprofitament alimentari pot ser llit per a la incorporació sociolaboral, després d’un procés de formació, de joves que no han tingut oportunitats en l’àmbit acadèmic, persones adultes que s’han quedat despenjades del món laboral o població migrant amb dificultats d’integració als qui el mercat no els ofereix oportunitats.

16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación

Cáritas reclama medidas estructurales para garantizar
el derecho a la alimentación de las familias vulnerables

Propone cinco claves de intervención que dignifiquen el acceso a este derecho, que se está viendo dificultado por el impacto de la Covid-19

La pandemia que estamos asistiendo ha intensificado las situaciones de vulnerabilidad que vivían muchas familias en nuestro país y que afecta seriamente al acceso a derechos básicos como es el de la alimentación.

La celebración, el 16 de octubre, del Día Mundial de la Alimentación, es un momento óptimo para tomar conciencia de las causas estructurales que impiden a miles de familias en nuestro país acceder de forma plena a este derecho, al que la actual pandemia viene a añadir nuevas dificultades.

Causas estructurales agravadas por la Covid-19

Como alertábamos hace unos meses a la luz de los datos obtenidos de la Consulta sobre el impacto de la COVID-19 en las Cáritas Diocesanas de toda España, desde la irrupción de la emergencia sanitaria y la declaración del Estado de alarma el pasado mes de marzo, se constata un incremento del 77% en el número de demandas de emergencia recibidas por el conjunto de la red confederal de Cáritas en toda España y de un 57% en el de personas atendidas.

A pesar de la gravedad de la situación actual, y de que aún no podemos medir con precisión el alcance de la misma, lo que parece evidente es que llueve sobre mojado y que el contexto coyuntural de pandemia viene a intensificar las realidades de exclusión –y, en concreto, las dificultades de acceso al derecho a la alimentación— que tienen su origen en causas estructurales. Una buena muestra de ello es la realidad de los trabajadores pobres, que, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2019, afecta al 13,2% de la población con empleo, lo que pone en evidencia que estas situaciones no son fruto de la coyuntura actual.

En esta misma línea, la garantía del acceso al derecho a la alimentación tiene también un origen estructural, como son el desempleo y la precarización laboral, o los precios abusivos en alquileres/compra de viviendas (el 33.6% de las familias en situación de exclusión tienen gastos excesivos en la vivienda). Esto significa que, una vez descontados los gastos fijos de vivienda (alquiler o hipoteca, suministros, etc.), estas familias en situación vulnerable y con recursos limitados quedan por debajo del umbral de pobreza, con un acceso a la alimentación muy precario.

Graves repercusiones sociales

No tener asegurado el derecho a la alimentación tiene repercusiones importantes para toda la población, como demuestran algunos datos significativos recogidos por FOESSA en su VIII Informe: el 17,9% de las familias han reducido los gastos en alimentación, el 7,7% no llevan una dieta adecuada y el 36% han reducido su gasto en vestido y calzado, todo ello derivado de problemas económicos (Datos EINSFOESSA 2018).

La vulneración de este derecho tiene mayor incidencia en la población más vulnerable. Así, por ejemplo y debido a problemas económicos, el 45,1% familias en situación de exclusión se han visto obligadas a reducir los gastos en alimentación y el 63,6% han reducido su gasto en vestido y calzado.

Esta grave realidad conlleva un cambio de hábitos alimenticios, donde no quedan garantizados los estándares nutricionales ni en cantidad ni en calidad. Es lo que sucede, por ejemplo, con el consumo de productos frescos, que quedan en segundo plano, como verduras, frutas, carnes y pescado, o sus sustitutos en estos últimos casos para dietas vegetarianas; a ello se añade menor posibilidad de cocinar y calentar la comida, etc. En resumen, el 27.1% de familias en situación de exclusión no llevan una dieta adecuada por problemas económicos.

Y esto tiene repercusiones inmediatas en los grupos de población más frágil, como es el caso de bebés, niñas, niños y adolescentes, y de madres embarazadas y lactantes. Si una alimentación saludable es necesaria para toda la población, en estas etapas un déficit alimenticio puede condicionar el crecimiento, no solo físico también cognitivo y psicológico.

Sus efectos se muestran también en la posibilidad en padecer enfermedades, tanto físicas como emocionales. Por ejemplo –y aunque esté relacionado con la falta de actividad física—, los riesgos de sobrepeso y de obesidad, tan preocupante en etapas infantiles.

Esta es la razón por la que el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación no se puede solventar con ayudas descoordinadas, puntuales, puramente asistenciales o de emergencia. Son necesarias, por el contrario, medidas políticas estructurales, planificadas y con dotación económica adecuada que permitan una nueva comprensión del problema. Y todo ello con una buena dosis de creatividad y solidaridad. En una sociedad como la nuestra, no podemos permitirnos dar pasos atrás.

Cinco claves para dignificar la respuesta a esta necesidad

En Cáritas, y a pesar de la situación generada por la aparición de la Covid-19, apostamos por el derecho a la alimentación, alineada con una política estructural y coordinada que facilite el cambio de estructuras. Se trata de dignificar la respuesta a esta necesidad básica de tantas familias y que para Cáritas se basa en estas claves:

  • Dignidad: no puede ser que estemos respondiendo a este problema de la misma manera que en décadas atrás. Es necesario apoyarse en el reconocimiento de la dignidad de cada persona y favorecer que cada familia pueda ir a la compra como lo hacemos cualquiera de nosotros, sin estigmas.
  • Autonomía y libertad: que cada quien pueda consumir según su presupuesto, hábitos, religión, etc., y pueda decidir lo que necesita comprar y donde desea hacerlo. Las tarjetas solidarias desarrolladas por numerosas Cáritas Diocesanas son una buena práctica parta avanzar hacia ese objetivo.
  • Inclusión: que los más pequeños de la casa vean el ejercicio de hacer la compra o alimentarse como un acto cotidiano en igualdad de condiciones que lo hacen sus compañeros. De la misma manera que, por distintos motivos, vamos a comprar ropa a una tienda de ModaRe —dando una segunda oportunidad a ropa que de otra manera quedaría en un contenedor—, podamos adquirir productos alimentarios en tiendas abiertas y no, como hasta ahora, que disponemos de espacios solo dedicados a población vulnerable, lo que supone cierto riesgo de segregación social.
  • Sostenibilidad: partiendo de nuestra responsabilidad personal y colectiva con la crisis climática y medioambiental actual, queremos tender puentes con otras entidades sociales, el sector empresarial y las Administraciones públicas para abordar la urgente gestión del despilfarro alimentario. Este nuevo movimiento en aras del aprovechamiento alimentario puede ser cauce para la incorporación sociolaboral, después de un proceso de formación, de jóvenes que no han tenido oportunidades en el ámbito académico, personas adultas que se han quedado descolgadas del mundo laboral o población migrante con dificultades de integración a quienes el mercado no les ofrece oportunidades.

Uneix-te per ajudar a proporcionar allotjaments en els pisos d’acollida

1.100€ de 10.000€ recaptat
Informació Personal

Altres
Terms

Import de la donació: 100,00€

Tambè pots realitzar una Transferència o un Bizum

ES36 2100 0018 1702 0051 6790

BIZUM 33449

Si fas una transferència o BIZUM envia’ns les teves dades personals i el comprovant de la transferència a caritas.cdurgell@caritas.es o al whatsapp +34622470683

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *