17 d’octubre, Dia per a l’Erradicació de la Pobresa

Càritas Europa demana un marc europeu sobre rendes mínimes per a acabar amb la pobresa

Proposa l’aprovació d’una directiva marc de la UE jurídicament vinculant per a tots els Estats membres

Càritas Europa ha fet públic un comunicat amb motiu de la celebració, demà, del Dia per a l’Erradicació de la Pobresa, on reclama l’aprovació d’un marc sobre rendes mínimes que sigui vinculant per a tots els Estats membres de la Unió Europea. Aquest és el text d’aquesta nota:

Per un marc europeu de rendes mínimes per a acabar amb la pobresa

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, 17 d’octubre

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, Càritas Europa demana una directiva en marc de la UE jurídicament vinculant sobre règims adequats de rendes mínimes en tots els Estats membres de la UE com a element clau per a acabar amb la pobresa a Europa.

Acollim amb satisfacció la recent adopció de les conclusions del Consell de la UE sobre l’enfortiment de la protecció de la renda mínima per a combatre la pobresa i l’exclusió social en la pandèmia de COVID-19 i més enllà, que és molt necessària. També suposa un important signe de bona voluntat cap a la implementació del principi de renda mínima del Pilar Europeu de Drets Socials.

Les conclusions del Consell reconeixen l’impacte de la COVID-19 en els ingressos de les persones i la necessitat d’actuar ja. També confirmen que els sistemes de protecció d’ingressos mínims han de complir un conjunt de principis clau per a reduir la pobresa de manera efectiva. Creiem, no obstant això, que la semàntica i la bona voluntat no són suficients. Europa necessita, més aviat, un instrument legal.

“Una directiva jurídicament vinculant sobre la renda mínima a la UE proporcionaria un terreny comú per als Estats membres a l’hora de permetre la inclusió de les persones i la seva participació plena en la societat. També proporcionaria igualtat de condicions en establir estàndards socials mínims en els Estats membres de la UE”, ha afirmat la secretària general de Càritas Europa, Maria Nyman.

Càritas Europa creu que les persones en situacions vulnerables han de tenir accés a una provisió d’ingressos mínims adequats amb serveis socials de bona qualitat i una alta acceptació, atès que això pot suposar una xarxa de seguretat essencial que cobreixi les necessitats bàsiques i contribueixi en gran manera a una vida digna.

Càritas Europa reconeix plenament els recents esforços de la Presidència alemanya del Consell de la UE per a abordar la qüestió de l’enfortiment de la renda mínima en l’àmbit europeu com un primer pas perquè els plans de renda mínima garanteixin una vida digna per a tots els que no poden dependre d’altres fonts suficients. A més, existeix una necessitat urgent d’abordar la resta de bretxes existents en la protecció de l’ingrés mínim. Per tant, ha arribat el moment de fer un pas endavant decisiu mitjançant l’adopció d’una directiva marc vinculant de la UE sobre la renda mínima.

Per a Càritas Europa, els pròxims passos en la direcció correcta serien:

• que tots els Estats membres de la UE reconeguin la necessitat d’una directiva marc jurídicament vinculant per als règims de renda mínima, com a pas decisiu per a garantir una vida digna per a totes les persones de la Unió Europea,

• que les pròximes presidències del Consell de la UE de Portugal i Eslovènia persegueixin l’objectiu d’aquesta directiva marc, per a això

• la Comissió Europea haurà de proposar una directiva en marc de la UE jurídicament vinculant per als règims de renda mínima, que haurà de ser adoptada pel Consell i el Parlament Europeu, i aplicada pels Estats membres.

Càritas Europa, juntament amb altres organitzacions de la societat civil, continuarà reclamant una directiva en marc d’aquestes característiques i mostra la seva determinació i disponibilitat per a treballar conjuntament amb les institucions per a fer-la realitat.

Una mesura demandada per Càritas Espanyola des de fa anys

A Espanya, la necessitat d’una renda mínima estatal és una mesura demandada per Càritas des de fa anys –és una de les 8 Propostes polítiques presentades davant les últimes eleccions legislatives— i la necessitat de les quals ha estat plantejada de manera reiterada tant per la Fundació Foessa com pel sector social en el seu conjunt.

Com Càritas Espanyola va assenyalar amb motiu de l’aprovació, en el Consell de Ministres del 29 de maig, del Reial decret llei 20/2020 pel qual s’estableix Ingrés Mínim Vital, aquesta mesura suposa un pas decisiu en la lluita contra la pobresa severa, que ens dignifica com a país en reforçar els nostres sistemes de garanties socials per a les persones excloses i ens acosta a la mitjana europea en matèria d’ingressos mínims.

Existeixen, no obstant això, aspectes de millora en el contemplat en el Reial decret, que Càritas Espanyola està planejant als grups parlamentaris en aquests tres àmbits:

– Canvis que la normativa ha d’introduir perquè compleixi la seva finalitat d’arribar a les persones en situació de major pobresa i exclusió.

– Les rendes mínimes autonòmiques han de mantenir-se, complementant l’Ingrés Mínim Vital (en quantia o arribant a les persones a les quals el IMV no arribarà).

– Atès que es tracta d’una prestació urgent per a les persones en situació de pobresa, cal agilitar la seva implantació i concessió. Les persones no poden esperar.

En aquest sentit, la proposta de Càritas Europa avança en l’objectiu marcat per Càritas Espanyola d’abordar l’harmonització dels sistemes d’ingressos mínims tant en l’àmbit estatal com en el marc de la Unió Europea.

17 de octubre, Día para la Erradicación de la Pobreza

Cáritas Europa pide un marco europeo sobre rentas mínimas para acabar con la pobreza

Propone la aprobación de una directiva marco de la UE
jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros

Cáritas Europa ha hecho público un comunicado con motivo de la celebración, mañana, del Día para la Erradicación de la Pobreza, en la reclama la aprobación de un marco sobe rentas mínimas que sea vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Este es el texto de dicha nota:

Por un marco europeo de rentas mínimas para acabar con la pobreza

Con motivo del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Caritas Europa pide una directiva marco de la UE jurídicamente vinculante sobre regímenes adecuados de rentas mínimas en todos los Estados miembros de la UE como elemento clave para acabar con la pobreza en Europa.

Acogemos con satisfacción la reciente adopción de las conclusiones del Consejo de la UE sobre el fortalecimiento de la protección de la renta mínima para combatir la pobreza y la exclusión social en la pandemia de COVID-19 y más allá, que es muy necesaria. También supone un importante signo de buena voluntad hacia la implementación del principio de renta mínima del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Las conclusiones del Consejo reconocen el impacto de la COVID-19 en los ingresos de las personas y la necesidad de actuar ya. También confirman que los sistemas de protección de ingresos mínimos deben cumplir un conjunto de principios clave para reducir la pobreza de manera efectiva. Creemos, sin embargo, que la semántica y la buena voluntad no son suficientes. Europa necesita, más bien, un instrumento legal.

“Una directiva jurídicamente vinculante sobre la renta mínima en la UE proporcionaría un terreno común para los Estados miembros a la hora de permitir la inclusión de las personas y su participación plena en la sociedad. También proporcionaría igualdad de condiciones al establecer estándares sociales mínimos en los Estados miembros de la UE”, ha afirmado la secretaria general de Caritas Europa, Maria Nyman.

Caritas Europa cree que las personas en situaciones vulnerables deben tener acceso a una provisión de ingresos mínimos adecuados con servicios sociales de buena calidad y una alta aceptación, dado que esto puede suponer una red de seguridad esencial que cubra las necesidades básicas y contribuya en gran medida a una vida digna.

Caritas Europa reconoce plenamente los recientes esfuerzos de la Presidencia alemana del Consejo de la UE para abordar la cuestión del fortalecimiento de la renta mínima a nivel europeo como un primer paso para que los planes de renta mínima garanticen una vida digna para todos los que no pueden depender de otras fuentes suficientes. Además, existe una necesidad urgente de abordar el resto de brechas existentes en la protección del ingreso mínimo. Por tanto, ha llegado el momento de dar un paso adelante decisivo mediante la adopción de una directiva marco vinculante de la UE sobre la renta mínima.

Para Caritas Europa, los próximos pasos en la dirección correcta serían:

• que todos los Estados miembros de la UE reconozcan la necesidad de una directiva marco jurídicamente vinculante para los regímenes de renta mínima, como paso decisivo para garantizar una vida digna para todas las personas de la Unión Europea,

• que las próximas presidencias del Consejo de la UE de Portugal y Eslovenia persigan el objetivo de dicha directiva marco, para lo cual

• la Comisión Europea deberá proponer una directiva marco de la UE jurídicamente vinculante para los regímenes de renta mínima, que tendrá que ser adoptada por el Consejo y el Parlamento Europeo, y aplicada por los Estados miembros.

Caritas Europa, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, continuará reclamando una directiva marco de estas características y muestra su determinación y disponibilidad para trabajar conjuntamente con las instituciones para hacerla realidad.

Una medida demandada por Cáritas Española desde hace años

En España, la necesidad de una renta mínima estatal es una medida demandada por Cáritas desde hace años –es una de las 8 Propuestas políticas presentadas ante las últimas elecciones legislativas— y cuya necesidad ha sido planteada de manera reiterada tanto por la Fundación Foessa como por el sector social en su conjunto.

Como Cáritas Española señaló con motivo de la aprobación, en el Consejo de Ministros del 29 de mayo, del Real Decreto-Ley 20/2020 por el que se establece Ingreso Mínimo Vital, esta medida supone un paso decisivo en la lucha contra la pobreza severa, que nos dignifica como país al reforzar nuestros sistemas de garantías sociales para las personas excluidas y nos acerca a la media europea en materia de ingresos mínimos.

Existen, no obstante, aspectos de mejora en lo contemplado en el Real Decreto, que Cáritas Española está planeando a los grupos parlamentarios en estos tres ámbitos:

  • Cambios que la normativa debe introducir para que cumpla su finalidad de llegar a las personas en situación de mayor pobreza y exclusión.
  • Las rentas mínimas autonómicas deben mantenerse, complementando el Ingreso Mínimo Vital (en cuantía o llegando a las personas a las que el IMV no va a llegar).
  • Dado que se trata de una prestación urgente para las personas en situación de pobreza, es preciso agilizar su implantación y concesión. Las personas no pueden esperar.

En ese sentido, la propuesta de Cáritas Europa avanza en el objetivo marcado por Cáritas Española de abordar la armonización de los sistemas de ingresos mínimos tanto a nivel estatal como en el marco de la Unión Europea.

#alesfosques

17.550€ de 25.000€ recaptat
Informació Personal

Altres
Terms

Import de la donació: 100,00€

También puedes realizar una Transferencia o un Bizum
ES36 2100 0018 1702 0051 6790 ///BIZUM 33449 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *