Comerç Just

accio social comerc just

El Comerç Just te per objectiu reduir la pobresa dels països del sud gràcies a un sistema comercial que permet als grups productors desfavorits poder accedir als mercats dels països desenvolupats. Tanmateix, El Comerç Just és una forma alternativa de comerç internacional que té com a objectiu canviar les Relacions Comercials entre els estats enriquits

Programa

AccioSocial programa

MODEL D’ACCIÓ DE CÀRITAS Pla d´Acció Social 1. Programa acollida Programa d’àmbit parroquial, que promou i organitza el més prioritari i identificador de la nostra missió, ajudar als que més ho necessiten. Aquest servei es concreta en una sèrie d’activitats com són: • Servei d’atencions i ajudes • Servei distribució d´aliments • Servei d´entrega roba