Com es fa un testament solidari?

Si decideixes incloure a Caritas diocesana d’Urgell en el teu testament, és molt important fer constar les nostres dades d’identificació:

Càritas Diocesana d’Urgell, amb domicili al  carrer Bisbe Guitart, n 27 -29 de la Seu d’Urgell 25700

R2500283C

Faqs

Què és un testament?

 El testament és definit pel Codi Civil com la declaració de voluntat escrita d’una persona, testador, per la qual disposa el destí dels seus béns i obligacions, o part d’ells, per després de la seva mort

Què és una herència i com es divideix?

L’herència és el conjunt de béns, drets i obligacions que per la mort d’una persona es transmet als successors i que, amb caràcter general, la llei divideix en tres parts.

És important assenyalar que s’ha de tenir en compte els drets forals de les diferents comunitats autònomes que contenen excepcions a la norma.

Es pot dividir en tres parts:

  • Terç de legítima: es reparteix entre els fills del testador a parts iguals. Si algun d’ells ha mort, heretaran els seus descendents per dret de representació, a parts iguals.

  • Terç de millora: el testador té certa disponibilitat sobre aquesta part a l’hora d’adjudicar. S’ha de repartir també entre els fills i descendents, però no necessàriament a parts iguals. Es pot beneficiar a uns fills davant d’altres. Si no hi ha testament, o aquest no diu res al respecte, el terç de millora se suma a la legítima i es reparteix a parts iguals entre els fills i descendents.

  • Terç de lliure disposició: el testador pot decidir amb absoluta llibertat la seva adjudicació a un familiar, un tercer o una persona jurídica.

Per què és recomanable fer testament?

Fer testament és recomanable perquè és un procediment senzill, econòmic i útil per decidir sobre la destinació del patrimoni i evitar així problemes a posteriori a familiars i cercles pròxims.

El testador, la persona que fa testament, pot ordenar els seus desitjos i saber que es compliran quan no hi sigui.

El notari assessora i informa a la persona interessada en fer testament en funció de les seves circumstàncies personals.

Què passa si no faig testament?

Si no realitzes testament, és la llei qui designa els hereus seguint un ordre de parentiu.

En cas que no hi hagi hereus i no s’hagi redactat testament, la llei designa com a hereu a l’Estat.

És necessari redactar testament per incloure a Càritas en l’herència?

Sí, les herències i els llegats s’han d’atorgar mitjançant testament davant notari i indicar-se de forma expressa.

Si decideixes incloure a Càritas en el teu testament, és molt important fer constar les nostres dades d’identificació. Convé identificar l’entitat amb nom, CIF i direcció ja que Càritas és una confederació formada per 10 Càritas diocesanes i els Serveis Generals de Càritas Catalunya.

Puc modificar el meu testament?

Sí, el testament es pot modificar tantes vegades com calgui. Simplement cal realitzar un de nou.

No existeixen límits legals respecte al nombre de canvis sobre el testament, es pot canviar tantes vegades com es vulgui.

Ha de pagar Càritas impostos per les herències testades al seu favor?

No, la part de l’herència a favor de Càritas no es veurà minvada per impostos, ja que, en ser una persona jurídica, no està subjecta a l’impost de successions.

Així mateix, els ingressos derivats d’herències i llegats estan exempts en l’Impost de societats per ser una organització no lucrativa acollida a les exempcions fiscals recollides en la Llei 49/2002.

És necessari redactar testament per incloure a Càritas en l’herència?

Sí, les herències i els llegats s’han d’atorgar mitjançant testament davant notari i indicar-se de forma expressa.

Si decideixes incloure a Càritas en el teu testament, és molt important fer constar les nostres dades d’identificació. Convé identificar l’entitat amb nom, CIF i direcció ja que Càritas és una confederació formada per 10 Càritas diocesanes i els Serveis Generals de Càritas Catalunya.

Contacta