òrgans de govern

Mons. Joan-Enric Vives Sicília
Arquebisbe d'Urgell, President de Càritas Diocesana d'Urgell

Funcions

Data d’inici del càrrec: 12.05.2003

Funció: Estableix els criteris generals i normes d’acció que consideri  convenients per al bon funcionament de la institució i per a la inserció de la seva tasca en el conjunt de la pastoral diocesana.

Mn. Jaume Mayoral Martí
Delegat episcopal

Funcions

Data d’inici del càrrec: 15.09.2004

Funció: És el representant del President  davant l’Assemblea, el Consell Diocesà i la Comissió Permanent de Càritas Diocesana. La seva durada serà la que el Bisbe determini.

Josep Casanova Obiols
Director diocesà

Funcions

Data d’inici del càrrec: 05.09.2005

Funcions:

 • Representar Càritas Diocesana i realitzar tots els actes necessaris per a la realització de les seves finalitats.
 • Dirigir les reunions de l’Assemblea Diocesana, del Consell Diocesà i de la Comissió Permanent.
 • Impulsar el desenvolupament institucional de Càritas a tota la Diòcesi.
 • Dirigir les campanyes aprovades pel Consell Diocesà.
 • Vetllar per la coordinació i planificació de les activitats de les Càritas a la Diòcesi.
 • Mantenir degudament informat al Bisbe de a marxa ordinària de Càritas.
 • Administrar i gestionar els recursos econòmics, portar el control permanent de les despeses i de totes les actuacions i operacions financeres.
 • Com a primera autoritat laboral del tot el personal contractat, administrarà i gestionarà els recursos humans, vetllarà per la seva formació i desenvolupament professional, establirà normes i processos per la seva coordinació i bon funcionament, d’acord amb la legislació laboral.

Carles Martín Neira
Secretari general

Funcions

Data d’inici del càrrec: 14.04.2011

Funcions:

 • Trametre les convocatòries de les reunions de l’Assemblea, del Consell Diocesà i de la Comissió Permanent.
 • Encarregar-se de la correspondència i tenir cura de totes la documentació de Càritas
 • Actuar com a secretari de les reunions de l’assemblea Diocesana, del Consell Diocesà i de la Comissió Permanent, aixecar-ne les corresponents actes i expedir-ne els certificats amb el vistiplau del Director.

Comissió permanent

 • Actuar com a òrgan executiu del Consell Diocesà i preparar-ne totes les reunions.
 • Resoldre els afers urgents i donar-ne compte al Consell Diocesà.
 • Establir les prioritats d’actuació i els plans i programes a presentar al Consell Diocesà.
 • Establir els criteris de seguiment , vigilància i control dels Serveis i del desenvolupament dels pressupostos de Càritas a la Diòcesi.
 • Designar dos representats de les gestores socials, amb funcions de coordinació de programes i d’àrees, perquè siguin membres del Consell Diocesà.
 • Aprovar les plantilles i normes de contractació del personal i fer-ne un seguiment.  
 • Mn. Jaume Mayoral Marti

Delegat episcopal

15.09.2004

 • Josep Casanova Obiols

Director

05.09.2005

 • Carles Martín Neira

Secretari general

14.04.2011

 • Marta Fortuny Daviu

Coordinadora general

07.01.2004

 • Lluïsa Domenjó Boix

Representant del Consell

15.03.2022

Consell diocesà

 • Aprovar la memòria d’activitats, la liquidació del pressupost, i els comptes i el balanç de Càritas Diocesana i les consolidants corresponents a l’exercici tancat el trenta-un de desembre de cada any.
 • Fixar els criteris i les normes d’elaboració dels pressupostos anuals i de comptabilitat que s’han d’adoptar en tots els àmbits de Càritas.
 • Ratificar els organismes de l’organització, els plans de gestió i de treball, els programes socials, els projectes i les campanyes, el reglaments, i altres propostes que li siguin formulades per la comissió permanent.
 • Nomenar els representants a la Comissió permanent.
 • Coordinar i promoure les diverses iniciatives socials i les activitats de Càritas, en tots els seus àmbits diocesans.
 • Animar al compliment de les finalitats institucionals de Càritas Diocesana.  
 • Mons. Joan Enric Vives Sicilia

Arquebisbe d’Urgell

 

 • Mn. Jaume Mayoral Martí

Delegat episcopal

 

 • Josep Casanova Obiols

Director

 

 • Carles Martín Neira

Secretari general

 

 • Marta Fortuny Daviu

Coordinadora general

 

 • Lluïsa Domenjó Boix

Representant del Consell

 

 • Xavier Bonet Belmonte

Representant dels treballadors al Consell

 

 • Rosita Farré Arqué

Artesa de Segre

 

 • Miquel Trilla Feliu

Balaguer

 

 • Lluïsa Domenjó Moix

Bellvís

 

 • Cecilia Fernández Bontempini

Guissona

 

 • Josefina Peruchet Gasa

La Pobla de Segur

 

 • Ramona Salsé Pedrós

Linyola

 
 • Pepita Torrent Martí
Puigcerdà

 

 • Carles Vives Agurruza
Sort  
 • Josep Manel Fondevila Toló

Tremp

 

 • Susana Argelich Matarín

Vielha

 

     
     

Assemblea

 • Mantenir un diàleg metòdic i ordenat que permeti establir criteris, programes d’acció i orientacions practiques per als diferents àmbits de Càritas a la Diòcesi.
 • Ser informada de la memòria d’activitats, la liquidació del pressupost, i els comptes i el balanç de Càritas Diocesana i els consolidats de cada any, que ha aprovat el Consell Diocesà
 • Resoldre i decidir aquells assumptes que li proposi el Bisbe o el seu Delegat Episcopal.
 • Elevar al Bisbe, a proposta del Consell Diocesà, les modificacions d’aquests Estatuts que es considerin convenients.
 • Mons. Joan Enric Vives Sicilia

Arquebisbe d’Urgell

 

 • Josep Casanova Obiols

Director

 

 • Comissió permanent

 

 

 • Consell diocesà

 

 

 • Presidents Càritas parroquials

 

 

 • Treballadors i voluntaris

 

 

 • Socis i donants