1. Què és el voluntariat a Càritas?

Com ja et vam avançar al tema 1, les persones voluntàries sou el pilar fonamental de Càritas.

A més de les persones voluntàries dins de la família Càritas estem molts: les persones usuàries o destinatàries de l’acció de Càritas, que nosaltres anomenem participants, les persones contractades que, juntament als voluntaris, desenvolupen la feina de Cáritas.

Però què és ser persona voluntària a Càritas?

2. Quins amb els drets i a els Deures de la persona voluntària a Càritas?

DRETS

Per aconseguir que el voluntariat respongui a la identitat de l’organització, es configuren com a drets de la persona voluntària a Càritas tots ho contemplats per les lleis vigents, i especialment:

 • Ser ben acollida, recolzada i informada sobre la identitat, missió i accions de Càritas.
 • Ser dóna a les activitats més adequades respecte al seu perfil personal, motivació i habilitats.
 • Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària, l’àmbit o el sector d’actuació, el compromís de les funcions definides conjuntament, el temps i l’horari que podrà dedicar a Càritas i les responsabilitats acceptades; i ser respectats pel que fa a el temps disponible per a la realització de la seva tasca de voluntariat.
 • Ser membre actiu en les estructures de participació, reflexió i debat establertes per la institució.
 • Rebre formació general i especialitzada, de forma inicial i continuada, sobre Càritas i per a un exercici adequat de les tasques que va a realitzar, per tal d’ajudar a un major creixement personal, espiritual i social.
 • Estar acompanyada en la seva activitat rebent el suport que és propi d’una entitat cristiana d’acció social.
 • Participar activament en l’elaboració, execució i avaluació dels projectes en què desenvolupi el seu compromís.
 • Ser respectada per la institució en el seu procés de creixement i desenvolupament personal.
 • Estar assegurada pels riscos a què pugui estar exposat a la realització del seu treball voluntari, incloses les responsabilitats civils pel que fa a terceres persones.
 • Realitzar la seva activitat en les degudes condicions de seguretat i higiene.
 • Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de persona voluntària davant de tercers i obtenir certificacions de la seva participació en els programes.
 • Ser compensada per les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària previ acord amb Càritas.

DEURES

Les persones voluntàries estan obligades a complir els deures estipulats en la legislació actual relatius a l’voluntariat i els que Càritas demanda a les persones que hi treballem. En particular, han de:

 • Respectar la dignitat i el valor absolut de la persona, prestant el seu servei amb humilitat i amor cap a l’altre.
 • Acceptar la naturalesa i objectius de Càritas, desenvolupant les seves tasques i encàrrecs d’acord amb la identitat de Càritas.
 • Treballar en equip, complementant-se en la seva tasca amb la de la resta de persones que treballen en el seu Càritas.
 • Realitzar la seva aportació de treball personal d’acord amb les seves aptituds i possibilitats, i seguint la metodologia, l’estil i els programes de Càritas, incloent la preparació, el desenvolupament i l’avaluació de l’acció corresponent.
 • Participar activament en el procés formatiu i d’acompanyament acordat i requerit per la institució.
 • Ser solidària i responsable, complint amb diligència i de forma organitzada els compromisos adquirits.
 • Guardar confidencialitat de la informació rebuda en la realització de les seves tasques i complir amb la legislació en matèria de protecció de dades.
 • Utilitzar degudament l’acreditació i els distintius de Càritas.
 • Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta per la persona destinatària de l’acció o altres persones en virtut de la seva actuació.
 • Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i seguir les instruccions que s’estableixin per a l’execució de les activitats acordades.
 • Tenir cura i fer bon ús de l’material confiat per Càritas per al desenvolupament de les tasques acordades.
 • Retirar-se de l’acció voluntària si no pot garantir el respecte a les seves finalitats i naturalesa.
 • En cas de renúncia, notificar-ho amb l’antelació prèviament pactada, per evitar perjudicis greus a les persones destinatàries de l’acció, a el servei que es presta i a la institució.

Tots els agents de Càritas estem compromesos amb el nostre Codi de conducta. Punxa per conèixer:

Codi de conducta de Càritas Espanyola

3. L’Incorporació d’una persona a Càritas

En aquest moment es produeix una doble eleccióper una banda, Càritas a de garantir que s’incorpori la persona amb el perfil de voluntariat adequat per a la tasca a desenvolupar i, per altra, la persona voluntària ha de valorar si la tasca de Càritas és conforme a les seves motivacions i expectatives. Un cop d’acord ambdues parts, s’ha de cuidar i acompanyar el voluntari en tot moment.

La incorporació a l’acció voluntària ha de ser un procés dinàmic on s’orienta, acompanya i explica a la persona voluntària la identitat i missió de la institució a la qual s’incorpora i les tasques que realitzarà en ella.

Aquesta incorporació es formalitzarà per escritmitjançant un acord o compromís que, a més de determinar el caràcter altruista de la relació que s’estableix, tindrà el contingut mínim següent:

a) La naturalesa i missió de la institució a la qual s’incorpora.

b) El conjunt de drets i deures que corresponen a ambdues parts.

c) El contingut de les activitats i funcions que la persona voluntària es compromet a realitzar.

d) El procés de formació que necessita per a la realització de les funcions que se li assignen.

e) La durada de l’compromís i les causes i formes de desvinculació per ambdues parts.

close

Apunta't al nostre Butlletí

4. En quins àmbits pot col•laborar una persona voluntària?

A la pàgina web de Càritas Espanyola pots conèixer els diferents àmbits d’actuació de la nostra organització. A la teva Càritas Diocesana et diran concretament el que ella desenvolupa.

5. Per pensar i pregar

A la pàgina web de Càritas Espanyola pots conèixer els diferents àmbits d’actuació de la nostra organització. A la teva Càritas Diocesana et diran concretament el que ella desenvolupa.


close


Apunta't al nostre Butlletí


close


Apunta't al nostre Butlletí

Oració del voluntariat

Vull ser, Pare, les teves mans, els teus ulls, el teu cor.
Mirar a l’altre com tu el mires: amb una mirada curulla d’amor.
Mira’m a mi, també, des d’aquesta plenitud amb la qual estimes, em crides i m’envies.

Ho vull fer des de l’experiència del do rebut i amb la gratitud de la donació senzilla i quotidiana al servei de tots, en especial dels més pobres.

Envia’m, Senyor, i dóna’m constància, apertura i proximitat.
Ensenya’m a caminar en els peus del qui acompanyo i m’acompanya.

Ajuda’m a multiplicar el pa i curar les ferides, a no deixar de somriure i de compartir l’esperança. 

Vull servir configurat amb tu en la teva diaconia.

Gràcies per les empremtes de tendresa i compassió que has deixat en la meva vida.

En la teva paraula trobo la llum que m’il·lumina.
En l’oració, l’aigua que em fecunda i purifica.
En l’Eucaristia el pa que enforteix la meva entrega i em dóna la vida.
I en la meva debilitat, Senyor, trobo la teva fortalesa cada dia.

Amen.

6. Per saber-ne més…

Pots consultar o llegir aquestes publicacions de Càritas Espanyola que t’expliquen amb més detall el paper del voluntariat i les seves claus.

Carta Voluntariat Separata Carta voluntariat Càritas Gojos i reptes del voluntariat Voluntariat Jove
close

Apunta't al nostre Butlletí