1. Què és el voluntariat a Càritas?

Com ja et vam avançar al tema 1, les persones voluntàries sou el pilar fonamental de Càritas.

A més de les persones voluntàries dins de la família Càritas estem molts: les persones usuàries o destinatàries de l’acció de Càritas, que nosaltres anomenem participants, les persones contractades que, juntament als voluntaris, desenvolupen la feina de Cáritas.

Però què és ser persona voluntària a Càritas?

2. Quins amb els drets i a els Deures de la persona voluntària a Càritas?

DRETS

Per aconseguir que el voluntariat respongui a la identitat de l’organització, es configuren com a drets de la persona voluntària a Càritas tots ho contemplats per les lleis vigents, i especialment:

 • Ser ben acollida, recolzada i informada sobre la identitat, missió i accions de Càritas.
 • Ser dóna a les activitats més adequades respecte al seu perfil personal, motivació i habilitats.
 • Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària, l’àmbit o el sector d’actuació, el compromís de les funcions definides conjuntament, el temps i l’horari que podrà dedicar a Càritas i les responsabilitats acceptades; i ser respectats pel que fa a el temps disponible per a la realització de la seva tasca de voluntariat.
 • Ser membre actiu en les estructures de participació, reflexió i debat establertes per la institució.
 • Rebre formació general i especialitzada, de forma inicial i continuada, sobre Càritas i per a un exercici adequat de les tasques que va a realitzar, per tal d’ajudar a un major creixement personal, espiritual i social.
 • Estar acompanyada en la seva activitat rebent el suport que és propi d’una entitat cristiana d’acció social.
 • Participar activament en l’elaboració, execució i avaluació dels projectes en què desenvolupi el seu compromís.
 • Ser respectada per la institució en el seu procés de creixement i desenvolupament personal.
 • Estar assegurada pels riscos a què pugui estar exposat a la realització del seu treball voluntari, incloses les responsabilitats civils pel que fa a terceres persones.
 • Realitzar la seva activitat en les degudes condicions de seguretat i higiene.
 • Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de persona voluntària davant de tercers i obtenir certificacions de la seva participació en els programes.
 • Ser compensada per les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària previ acord amb Càritas.

DEURES

Les persones voluntàries estan obligades a complir els deures estipulats en la legislació actual relatius a l’voluntariat i els que Càritas demanda a les persones que hi treballem. En particular, han de:

 • Respectar la dignitat i el valor absolut de la persona, prestant el seu servei amb humilitat i amor cap a l’altre.
 • Acceptar la naturalesa i objectius de Càritas, desenvolupant les seves tasques i encàrrecs d’acord amb la identitat de Càritas.
 • Treballar en equip, complementant-se en la seva tasca amb la de la resta de persones que treballen en el seu Càritas.
 • Realitzar la seva aportació de treball personal d’acord amb les seves aptituds i possibilitats, i seguint la metodologia, l’estil i els programes de Càritas, incloent la preparació, el desenvolupament i l’avaluació de l’acció corresponent.
 • Participar activament en el procés formatiu i d’acompanyament acordat i requerit per la institució.
 • Ser solidària i responsable, complint amb diligència i de forma organitzada els compromisos adquirits.
 • Guardar confidencialitat de la informació rebuda en la realització de les seves tasques i complir amb la legislació en matèria de protecció de dades.
 • Utilitzar degudament l’acreditació i els distintius de Càritas.
 • Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta per la persona destinatària de l’acció o altres persones en virtut de la seva actuació.
 • Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i seguir les instruccions que s’estableixin per a l’execució de les activitats acordades.
 • Tenir cura i fer bon ús de l’material confiat per Càritas per al desenvolupament de les tasques acordades.
 • Retirar-se de l’acció voluntària si no pot garantir el respecte a les seves finalitats i naturalesa.
 • En cas de renúncia, notificar-ho amb l’antelació prèviament pactada, per evitar perjudicis greus a les persones destinatàries de l’acció, a el servei que es presta i a la institució.

Tots els agents de Càritas estem compromesos amb el nostre Codi de conducta. Punxa per conèixer:

Codi de conducta de Càritas Espanyola

3. L’Incorporació d’una persona a Càritas

En aquest moment es produeix una doble eleccióper una banda, Càritas a de garantir que s’incorpori la persona amb el perfil de voluntariat adequat per a la tasca a desenvolupar i, per altra, la persona voluntària ha de valorar si la tasca de Càritas és conforme a les seves motivacions i expectatives. Un cop d’acord ambdues parts, s’ha de cuidar i acompanyar el voluntari en tot moment.

La incorporació a l’acció voluntària ha de ser un procés dinàmic on s’orienta, acompanya i explica a la persona voluntària la identitat i missió de la institució a la qual s’incorpora i les tasques que realitzarà en ella.

Aquesta incorporació es formalitzarà per escritmitjançant un acord o compromís que, a més de determinar el caràcter altruista de la relació que s’estableix, tindrà el contingut mínim següent:

a) La naturalesa i missió de la institució a la qual s’incorpora.

b) El conjunt de drets i deures que corresponen a ambdues parts.

c) El contingut de les activitats i funcions que la persona voluntària es compromet a realitzar.

d) El procés de formació que necessita per a la realització de les funcions que se li assignen.

e) La durada de l’compromís i les causes i formes de desvinculació per ambdues parts.

4. En quins àmbits pot col•laborar una persona voluntària?

A la pàgina web de Càritas Espanyola pots conèixer els diferents àmbits d’actuació de la nostra organització. A la teva Càritas Diocesana et diran concretament el que ella desenvolupa.

5. Per pensar i pregar

A la pàgina web de Càritas Espanyola pots conèixer els diferents àmbits d’actuació de la nostra organització. A la teva Càritas Diocesana et diran concretament el que ella desenvolupa.

Oració del voluntariat

Vull ser, Pare, les teves mans, els teus ulls, el teu cor.
Mirar a l’altre com tu el mires: amb una mirada curulla d’amor.
Mira’m a mi, també, des d’aquesta plenitud amb la qual estimes, em crides i m’envies.

Ho vull fer des de l’experiència del do rebut i amb la gratitud de la donació senzilla i quotidiana al servei de tots, en especial dels més pobres.

Envia’m, Senyor, i dóna’m constància, apertura i proximitat.
Ensenya’m a caminar en els peus del qui acompanyo i m’acompanya.

Ajuda’m a multiplicar el pa i curar les ferides, a no deixar de somriure i de compartir l’esperança. 

Vull servir configurat amb tu en la teva diaconia.

Gràcies per les empremtes de tendresa i compassió que has deixat en la meva vida.

En la teva paraula trobo la llum que m’il·lumina.
En l’oració, l’aigua que em fecunda i purifica.
En l’Eucaristia el pa que enforteix la meva entrega i em dóna la vida.
I en la meva debilitat, Senyor, trobo la teva fortalesa cada dia.

Amen.

6. Per saber-ne més…

Pots consultar o llegir aquestes publicacions de Càritas Espanyola que t’expliquen amb més detall el paper del voluntariat i les seves claus.

Carta Voluntariat Separata Carta voluntariat Càritas Gojos i reptes del voluntariat Voluntariat Jove